Listningen av AVTECH’s preferensaktie på Mangoldlistan upphör

AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH", "Bolaget") offentliggör idag att listningen av Bolagets preferensaktier på Mangoldlistan kommer att upphöra med sista handelsdag den 5 augusti 2015, inför den på bolagsstämman 2015 beslutade inlösen av preferensaktierna. Inlösen kommer att ske enligt de villkor och med den tidsplan som beslutades av bolagsstämman med stöd av Bolagets bolagsordning, till en kurs om 480 kronor per preferensaktie med utbetalning av inlösenbeloppet beräknat till veckan efter den 5 augusti 2015. Likviden betalas ut via Euroclear till det avkastningskonto som är anslutet till VP-kontot om preferensaktierna är direktregistrerade. Aktieägare vars innehav är registrerat i förvaltares namn, t.ex. en bank eller fondkommissionär, kommer att erhålla Inlösenbeloppet i enlighet med information från respektive förvaltare.

För mer information, vänligen kontakta

Christer Staaf, VD, +46 (0) 8 544 104 80

Jonas Saric, CFO, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.