DELÅRSRAPPORT Januari – september 2015

 • AVTECH-koncernens omsättning för det tredje kvartalet 2015 uppgick till MSEK 1,9 (3,2). Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 6,6 (8,4).

 • Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2015 var MSEK -2,3 (-0,8) och för niomånadersperioden MSEK –9,0 (-4,0). Nettoresultatet för det tredje kvartalet 2015 uppgick till MSEK -2,4 (-0,8) och för niomånadersperioden till -9,0 (-4,1) eller SEK -0,16 (-0,08) per aktie. I kvartalets rörelseresultat och nettoresultat ingick en positiv engångseffekt om ca 1,3 MSEK avseende försäljningen av företagets kontorsfastighet i Åkersberga.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det tredje kvartalet 2015 till MSEK -4,9 (-2,8) och för niomånadersperioden till MSEK -5,4 (-4,2) eller SEK -0,10 (-0,09) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 35,1 (vid årsskiftet 47,0) vilket motsvarar SEK 0,62 (0,83) per aktie. I den likvida behållningen vid periodens slut ingick enbart handpenningen avseende försäljningen av företagets kontorsfastighet. Resterande del (ca 5,0 MSEK) erhålls i början av 2016 i samband med överlåtelsen av fastigheten till köparen.

 • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 49,4 (vid årsskiftet 62,4) eller SEK 0,87 (1,11) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 92,9 (89,4) procent.

 • AVTECH offentliggjorde i april 2015 att AVTECH och Etihad Airways överenskommit om att utöka den tidigare kommunicerade utvärderingen av Aventus NowCast Descent till Etihad Airways fulla ruttnät. Målen för Etihads utvärdering uppnåddes under Q3 2015, men Etihad valde p.g.a. interna policys kring upphandling av värdefulla kontrakt, att frysa den pågående leveransen och gå ut i en publik upphandlingsprocess som även inkluderar En-routevindar.

 • AVTECH offentliggjorde i juli 2015 att man ingått avtal med Airberlin avseende AVTECH’s Aventus NowCast Full Flight tjänst. Avtalet representerar en viktig milstolpe för AVTECH eftersom bolaget för första gången levererar en heltäckande Aventus NowCast-lösning till kund. I september offentliggjorde AVTECH att avtalet framgångsrikt produktionssatts.

 • AVTECH offentliggjorde i augusti att man passerat den viktiga milstolpen att ha betjänat totalt 1 000 000 flighter med bolagets Aventus NowCast Decent-lösning.

 • AVTECH återkallade i augusti 2015 den gällande prognosen avseende lönsamhet på månadsbasis senast under det tredje kvartalet 2015, samt att Aventus NowCast vid slutet av 2015 skall uppnå en genomströmning av 600 000 upplänkningar per månad. En strategiuppdatering och en ny prognos kommer att lämnas under det fjärde kvartalet 2015.

 • I september  2015 offentliggjorde AVTECH att Bolaget ingått avtal om avyttring av sin kontorsfastighet i Åkersberga med ett externt fastighetsbolag till en köpeskilling om 5,8 MSEK före mäklarkostnader. Fastigheten har ett bokfört värde om ca 4,3 MSEK och är obelånad.

  Händelser efter periodens slut

 • Styrelsen i AVTECH offentliggjorde i oktober 2015 att bolagets VD är föremål för utredning rörande potentiellt insiderbrott avseende handel i AVTECH’s B-aktie. Styrelsen har tagit ställning för VD’s utsago att anklagelsen är helt utan grund, men biföll VD’s önskemål om att ta en timeout från sin tjänst. Styrelseordföranden Bo Redeborn kommer att hantera den operativa högsta ledningen av bolaget under mellantiden.

För mer information, vänligen kontakta

Bo Redeborn, Styrelseordförande, +46 (0) 8 544 104 80

Jonas Saric, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.