AVTECH Sweden AB (publ)   DELÅRSRAPPORT Januari – juni 2015

  • AVTECH-koncernens omsättning för det andra kvartalet 2015 uppgick till MSEK 2,8 (3,2). Omsättningen för sexmånadersperioden uppgick till MSEK 4,7 (5,2).

  • Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2015 var MSEK -3,3 (-1,3) och för sexmånadersperioden MSEK –6,7 (-3,2). Nettoresultatet för det andra kvartalet 2015 uppgick till MSEK -3,3 (-1,3) och för sexmånadersperioden till -6,7 (-3,3) eller SEK -0,12 (-0,07) per aktie.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det andra kvartalet 2015 till MSEK -2,6 (-1,9) och för sexmånadersperioden till MSEK -0,5 (-1,5) eller SEK -0,01 (-0,03) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 43,3 (vid årsskiftet 47,0) vilket motsvarar SEK 0,77 (0,83) per aktie.

  • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 55,7 (vid årsskiftet 62,4) eller SEK 0,99 (1,11) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 91,2 (89,4) procent.

  • AVTECH offentliggjorde i mars 2015 att bolaget framgångsrikt har avslutat och erhållit full betalning avseende det tidigare kommunicerade Dubai Wake Vortex-projektet, inklusive dess expansioner och förlängningar från Dubai Air Navigation Services.

  • AVTECH offentliggjorde i april 2015 att AVTECH och Etihad Airways har överenskommit om att utöka den tidigare kommunicerade utvärderingen av Aventus NowCast Descent från tre destinationer till Etihad Airways fulla ruttnät. Se vidare händelser efter periodens slut.

  • Årsstämman i juni 2015 beslutade bl.a. om inlösen av bolagets preferensaktier, varpå listningen av preferensaktien på Mangoldlistan upphör. Vid årsstämman invaldes den nya styrelsemedlemmen Erik Berggren och Bo Redeborn valdes till ny styrelseordförande.

Händelser efter periodens slut

  • AVTECH offentliggjorde i juli 2015 att man ingått ett avtal med Air Berlin avseende AVTECH’s Aventus NowCast Full Flight tjänst. Tjänsteleveransen förväntas löpa under två månader för att utgöra bas för en efterföljande förhandling om potentiell leverans till Air Berlins linjenät omfattande cirka 140 flygplatser runtom i världen. Avtalet representerar en viktig milstolpe för AVTECH eftersom bolaget för första gången kommer att leverera en heltäckande Aventus NowCast-lösning för samtliga flygsegment i en kunds flighter, vilket ökar den kommersiella potentialen inom affärsområdet betydligt.

  • AVTECH offentliggjorde i augusti 2015 att målen för Etihads utvärdering av Aventus uppnåtts, men att Etihad p.g.a. interna policys kring upphandling av värdefulla kontrakt, valt att frysa den pågående tjänsteleveransen och gå ut i en publik upphandlingsprocess. Denna inkluderar utöver Descent också optimerade En-routevindar.

  • AVTECH återkallade i augusti 2015 den gällande prognosen avseende lönsamhet på månadsbasis senast under det tredje kvartalet 2015, samt att Aventus NowCast vid slutet av 2015 skall uppnå en genomströmning av 600 000 upplänkningar per månad. Justeringen av prognosen relateras till försenade försäljningsprocesser inom såväl Bolagets konsultverksamhet som Aventus NowCast-verksamhet. En strategiuppdatering och en ny prognos kommer att lämnas under det fjärde kvartalet 2015.

För mer information, vänligen kontakta

Christer Staaf, VD och koncernchef, +46 (0) 8 544 104 80

Jonas Saric, CFO, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.