AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – juni 2014

  • AVTECH-koncernens omsättning för det andra kvartalet 2014 uppgick till MSEK 3,2 (1,2) bestående i huvudsak av konsultintäkter. Omsättningen för sexmånadersperioden uppgick till MSEK 5,2 (2,8).

  • Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2014 var MSEK -1,3 (-3,4) och för sexmånadersperioden MSEK –3,2 (-6,0). Nettoresultatet för det andra kvartalet 2014 uppgick till MSEK -1,3 (-3,7) och för sexmånadersperioden till -3,3 (-6,3) eller SEK -0,07 (-0,49) per aktie.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det andra kvartalet 2014 till MSEK -1,9 (-1,4) och för sexmånadersperioden till MSEK -1,5 (-1,2) eller SEK -0,03 (-0,09) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 9,7 (vid årsskiftet 1,5) vilket motsvarar SEK 0,19 (0,03) per aktie.

  • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 23,0 (vid årsskiftet 15,9) eller SEK 0,46 (0,35) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 73,3 (64,2) procent.

  • AVTECH offentliggjorde under det första kvartalet 2014 att bolagets intressebolag AVTECH Middle East tilldelats tre optioner till det tidigare kommunicerade kontraktet med Dubai Airports. Det bedömda kontraktsvärdet är maximalt ca 2,8 MSEK.

  • AVTECH genomförde i januari 2014 en riktad nyemission av B-aktier till en mindre grupp investerare. Emissionen tillförde AVTECH 11,25 MSEK före emissionskostnader.

  • AVTECH ingick under kvartalet ett Strategiskt Partnerskaps- och Vinstdelningsavtal med Panasonic Avionics Corporation som stöd för global marknadsföring och distribution av Aventus NowCast, samt för utveckling av nya framtida väderlösningar.

  • AVTECH offentliggjorde under kvartalet flera initiativ och åtgärder i syfte att öka bolagets försäljning. Åtgärderna innefattar ledningsförändringar inom affärsområdena Aventus NowCast samt Consultancy, samt det ovan angivna avtalet med Panasonic.

  • Årsstämman den 9 juni 2014 beslutade om att återuppta utdelningarna på företagets preferensaktier, inklusive under 2013 och 2014 innestående belopp. Vid årsstämman invaldes också de nya styrelsemedlemmarna Bo Redeborn samt Tobias Edström.

Händelser efter periodens slut

  • AVTECH offentliggjorde i början av juli 2014 att bolaget ingått ett avtal med Southwest Airlines om implementation av Aventus NowCast Descent i Southwest Airlines fulla ruttnät, omfattande cirka 94 000 flighter per månad. Det femåriga avtalet som förhandlats under en längre tid, är ett fastprisavtal som innehåller flera mekanismer för betydande framtida potentiella prisjusteringar och utgör i sig en avgörande milstolpe i AVTECH’s historia.

För mer information, vänligen kontakta

Christer Staaf, VD och koncernchef, +46 (0) 8 544 104 80

Jonas Saric, CFO, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)    

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Mangold Fondkommission AB till Certified Adviser.