AVTECH kommunicerar en affärsuppdatering

Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH" eller "Bolaget") kommunicerar idag följande affärsuppdatering:

STYRELSEN I AVTECH SWEDEN AB (PUBL) HAR EFTER ETT ÅRS SAMARBETE MED TVÅ NUVARANDE KUNDER BESLUTAT ATT ÖKA TAKTEN I UTVECKLINGSARBETET MED PRODUKTFAMILJEN AVENTUS

Avtech`s ambition att bli ett IT företag där utveckling och implementering av effektivitets- och säkerhetshöjande IT-system för flygbolag, flygplatser och flygtrafikledningar fortsätter.

Utvecklingssamarbetet med brittiska Met-Office och AVTECH har resulterat i en världsunik väderprognos som kan levereras direkt till flygplanets operativa dator under flygningen. Prognosens noggrannhet bygger på en 10KM vädergrid jämfört med förekommande standard som baseras på 140KM upplösning. Den väsentligt förbättrade noggrannheten gör att Aventus kan leverera prognoser med minimala avvikelser från verkligt väder. Noggrannheten av planerad landningstid kan uttryckas i sekunder snarare än i minuter. Förbättringen i noggrannhet av turbulens och jetströmmar geografiskt har stor betydelse för både bränsleförbrukning och bekvämligheten ombord.

Marknaden för våra produkter ökar i allt snabbare takt i harmoni med tillgängligheten av allt fler välutrustade flygplan. Vid sidan av bränslebesparing utgör, i ökande omfattning turbulens och varningssystemet SIGMA och Aventus OPTIMA, produkter som förstärker effekten av basprodukten Aventus. Två av våra större kunder har under hösten påbörjat utprovningen av dessa nya påbyggnadsprodukter. Hittills har testerna levererat över förväntat resultat.

Den nyligen lanserade proFLIGHT-appen, ett beslutsstöd för piloter baserad på en visuell presentation av informationen i tjänsterna Aventus och SIGMA, är för tillfället under praktisk utprovning hos ett 100 tal piloter från mer än 10 olika flygbolag.

Under det senaste året har flera av våra kunder bekräftat att våra produkter levererar minst den effekt som utlovats.

Två av våra existerande kunder har uttryckt att de är intresserade av att aktivt delta i en vidareutveckling av produktfamiljen Aventus. Man efterfrågar bl.a. en Windows-baserad proFLIGHT app. Dessutom finns ett intresse att anpassa proFLIGHT produkterna till andra beslutsfattare inom flygbolaget vid sidan om piloterna.

Några flygbolag har efterfrågat ett system för optimering av hela flygbanan, från start till landning. I samarbete med en av våra kunder påbörjades nyligen utvecklingen av en lösning som ger piloterna möjlighet att välja mest ekonomisk flygnivå baserat på aktuella vindförhållanden orsakade av t.ex. jetströmmar.
Inom detta samarbete är ambitionen även att vidareutveckla vår optimering för flygningens stigningsfas. Ovan nämnda lösningar ingår i det nya optimeringskoncept som benämns Aventus OPTIMA.

Resultatet av utvecklingen av SIGMA och pilot-appen proFLIGHT innebär att stora delar av planerat arbete redan är genomfört. Som en del av en driftsättning av produkterna är dock alltid en kundanpassning nödvändig. Även denna fas ingår i detta utvecklingssamarbete.

Styrelsen har under våren 2018 följt detta utvecklingsarbete i detalj och bedömer nu att AVTECH har en väsentligt förbättrad och attraktivare serie produkter för ett miljövänligare, säkrare och mer komfortabel flygning.

För mer information, vänligen kontakta

Bo Redeborn, Styrelseordförande +46 (0) 8 544 104 80
Christer Fehrling, CEO +46 (0) 8 544 104 80

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2018 kl 16.45 CET.

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.