AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – september 2018

 • AVTECH-koncernens omsättning för det tredje kvartalet 2018 uppgick till MSEK 3,1 (2,7)

 • Rörelseresultatet före avskrivningar för det tredje kvartalet 2018 var MSEK 1,0 (0,5) och för niomånadersperioden MSEK 1,5 (1,0). Nettoresultatet för det tredje kvartalet 2018 uppgick till MSEK -0,2 (-0,8) och för niomånadersperioden -2,0 (-3,2) eller SEK -0,03 (-0,05) per aktie.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det tredje kvartalet 2018 till MSEK -0,1 (-1,0). Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 16,6 (vid föregående årsskifte 20,4). Ökade marknadsinsatser på ca 1,3 MSEK samt fortsatt kompletterande produktutveckling på ca 2,0 MSEK har påverkat likviditeten under niomånadersperioden.

 • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 28,0 (vid föregående årsskifte 30,0) eller SEK 0,50 (0,53) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 95,9 (95,9) procent

 • De ökade marknadsföringsinsatserna har inneburit ett deltagande på mässorna; “The 5th China Aviation NEW TECHNOLOGY Conference”, “EMEA 2018 MRO & Flights Ops IT Conference in Amsterdam”, “The 2nd Connected Aircraft Conference in Dubai” och Connected Aircraft eEnablement Conference 2018 in London”. Ett flertal seminarier och videokonferenser har också genomförts i samarbete med personal från Met Office under perioden. Dessa aktiviteter har påtagligt ökat antalet informerade och potentiella kundföretag. Även om ledtiderna, från insikt till kontraktsförhandling, brukar vara lång ser vi fram emot en växande kundbas under det kommande vinterhalvåret. Fokus har varit på att introducera vårt numera heltäckande produktpaket, vilket bland annat innebär att våra kunder kan välja mellan flera olika leverantörslösningar via, datalänk eller WiFi/Internet.

 • Under Connected Aircraft eEnablement konferensen i London den 11-12 September presenterade AVTECH och Met Office (UK) gemensamt vårt världsunika 10K väder och möjligheten att redan idag ta del av detta genom AVTECH’s produkter Aventus, SIGMA och proFLIGHT. Effekten av 10K (kilometer) väder underströks av den studie som beställts av Lufthansa Cargo och genomförts av universitetet i Aachen. Denna forskningsrapport visar tydligt på de praktiska positiva konsekvenserna av en daglig användning av AVTECH’s Aventus produkt. Presentationen ledde till ett ökat intresse och ett flertal nya kontakter bland närvarande flygbolag.

 • Under ovanstående mässa presenterades för första gången även vår nya video presentation av AVTECH’s produkter baserade på unikt 10K flygväder.

 • Under innevarande niomånadersperiod har en första testversion av AVTECH proFLIGHT iOS tablet app utprovats av ca 20 piloter från olika flygbolag. Appen har mottagits på ett mycket positivt sätt. Met Office 10K flygväder utgör en världsunik bas som har kombinerats med AVTECH`s teknik för bearbetning och visualisering av komplext beslutsunderlag. För första gången har piloter numera tillgång till världens bästa- högupplösta väder, levererat i realtid och presenterat på ett användarvänligt sätt.

 • Dialogen med flygbolag inom Lufthansa gruppen fortsätter på ett positivt sätt. Lufthansa Mainline har indikerat en hög arbetsbelastning i den IT enhet som ansvarar för teknisk integration av system som Aventus Nowcast.

 • Som tidigare meddelats har AVTECH genomfört ett utvärderingsprojekt av stora delar av nuvarande produktsortiment i samarbete med Norwegian Air Shuttle. Under perioden har samarbetet utvecklats till en övertygelse om att AVTECH’s olika produkter kan förväntas att ingå i Norwegians framtida supportsystem. Norwegian Air Shuttle har också uttryckt ett stort intresse för att vara utvecklingskund. Kontraktsförhandlingar har inletts.

 • Som tidigare nämnts fortsätter samarbetsprojektet mellan Met Office, easyJet, och flygplatsen på Gatwick i London. Inom ramen för samarbetet har olika lösningar för att effektivisera nyttjandet av flygplatsen diskuterats. Arbetet fortsätter med målsättningen att utveckla tekniska och finansiella modeller för uppstart av ett projekt under 2019. Detta på grund av att projektparterna har beslutat att senarelägga projektstart. Ytterligare en större operatör har närmat sig med ett dedikerat intresse för AVTECH’s produkter och kunskap inom operationell effektivisering mellan flygplatser och flygbolag.

 • Den 16/8 kommunicerades att AVTECH och Met Office (UK) ingått ett 3-årigt samarbetsavtal. Met Office skall leverera väderdata från den unika 10K flygväderprognosen till AVTECH´s tjänster och produkter. Under detta nya kontrakt har AVTECH en exklusiv tillgång till ett gemensamt utvecklat API-gränssnitt som skapar möjligheter för användare av AVTECH’s produkter att erhålla den mest detaljerade och korrekta väderprognos som finns tillgänglig för kommersiellt bruk. AVTECH har genomfört en omfattande studie av kvaliteten av olika väderrelaterade prognoser som används inom flyget. Mer än 50 000 flygningar har ingått i analyserna. Det framgår tydligt att Met Office´s 10K-baserade vädergrid, jämfört med den gällande standarden inom flyget på 140K, ger en reduktion av vind- och temperaturfel på mer än 50%.

Händelser efter periodens slut

 • Den 5/10 2018 tillkännagav AVTECH en avsiktsförklaring med Norwegian Airshuttle A/S för att implementera Aventus AIR och Aventus Nowcast. Dessa tjänster ger piloterna avancerad väderdata i syfte att minska bränsleförbrukningen. Avsiktsförklaringen innehåller också en ambition om att gemensamt vidareutveckla optimeringslösningen för flygningens stig- och planflyktsfas.

 • Styrelsen i AVTECH kommunicerade en affärsuppdatering den 15/10 2018, där det tillkännagavs att styrelsen i AVTECH beslutat att öka takten i utvecklingssamarbetet med produktfamiljen Aventus, då bland annat en Windows-baserad ProFLIGHT app efterfrågats. Dessutom finns ett intresse av att anpassa proFLIGHT produkterna till andra beslutsfattare inom flygbolaget vid sidan om piloterna. Några flygbolag har efterfrågat ett system för optimering av hela flygbanan, från start till landning, då detta ger piloterna möjlighet att välja den mest ekonomiska flygnivån baserat på aktuella vindförhållanden orsakade av t.ex. jetströmmar. Den nyligen lanserade proFLIGHT-appen, ett beslutsstöd för piloter baserad på en visuell presentation av informationen i tjänsterna Aventus och SIGMA, är för tillfället under praktisk utprovning hos ett 100 tal piloter från mer än 10 olika flygbolag.

 • Beslutade två nyanställningar inom teknikenheten har genomförts. Dessa innebär en förbättring av vårt 24/7 driftstöd samt front-end utvecklingsförmåga. Förstärkningarna görs för att rusta oss för en förväntad kundtillströmning samt ökad fokus på visualisering av våra produkter.

 • Processen med att driftsätta SIGMA vädervarningssystem för easyJet har påbörjats.

 • Med Met Office avtalet som utgångspunkt för höstens kampanjer, (”AVTECH Premium”, ”Aventus SIGMA” och ”AVTECH proFLIGHT”), avser AVTECH öka medvetenheten om företaget i flygbranschen samt öka marknadskontakterna. Övriga marknadsföringsinsatser kommer bl.a. ske genom;

  • återkommande artiklar i fackpress för att beskriva Aventus Premium och Met Office 10K vädergrid och hur unikt det är

  • banners, annonser inlägg samt, uppdateringar i AVTECH’s kanaler på sociala medier med utgångspunkt i dels artikelinnehållet ovan och dels kundintyg från befintliga användare

  • fortsatt deltagande på mässor samt genomförande av ytterligare webinar

 
För ytterligare information, vänligen kontakta

Christer Fehrling, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80
Britt-Marie Lodenius, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80
eller besök bolagets hemsida www.avtech.aero
AVTECH Sweden AB (publ), organisationsnummer 556568-3108, har sitt säte i Stockholms kommun.

Posta
dress: Färögatan 33, 24 tr, 164 51 KISTA, Sverige.

 
Bolagets B-aktie (kortnamn AVT B) handlas sedan februari 2012 på NASDAQ OMX First North. Bolagets A-aktie handlas inte på någon marknadsplats. Certified Adviser är f.n. Redeye AB (www.redeye.se), tel: 08-545 01 330. För förklaring av tekniska termer, se ordlista på sidan 73 i bolagets Nyemissionsprospekt 2011. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och VpmL . Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2018 kl 08.30 CET.