Rapport från årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) samt information om fortsatt bolagsstämma den 5 juli 2013

Vid årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) den 10 juni 2013 beslutades:

• att arvode till styrelsen skall utgå med 175.000 kronor, varav 35 000 vardera till ledamöterna, samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning;

• att välja om styrelseledamöterna Lars GV Lindberg, Christer Staaf, Christer Fehrling, Johan Bronge och Ingvar Zöögling; att välja om Lars GV Lindberg som styrelseordförande, samt att välja om Anders Palm som suppleant till styrelsen;

• att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om att fastställa balansräkningen och resultaträkningen för bolaget och koncernen samt ansvarsfrihet för styrelsen och Verkställande Direktören hänsköts till fortsatt bolagsstämma som kommer att hållas 2013-07-05.

Deltagande i fortsatt bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i fortsatt bolagsstämma skall dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är lördagen den 29 juni 2013, dels till Bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast lördagen den 29 juni 2013. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före lördagen den 29 juni 2013 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att ha rätt att delta i stämman.

Anmälan om deltagande i den fortsatta bolagsstämman skall ske enligt något av följande alternativ. Genom brev till AVTECH Sweden AB (publ), Lönnvägen 2, 183 43 Åkersberga, att: Jonas Saric; per telefon på 08-544 104 80, per telefax på 08-544 104 89 eller per e-post till info@avtech.aero. Anmälan skall omfatta fullständigt namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Fullmakten skall i god tid före stämman vara Bolaget tillhanda.

Förslag till dagordning på fortsatt bolagsstämma

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordningen

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och  koncernbalansräkning

6. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

7. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

8. Beslut om att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under 2012;

9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut på fortsatt bolagsstämma

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Aktieägare företrädande mer än ca 60 procent av samtliga aktier har föreslagit att till ordförande vid förlängningsstämman välja advokat Ingvar Zöögling.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7)

Utdelningsbara medel som står till bolagsstämmans förfogande uppgår till 6 167 804 kronor. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för någon aktieklass, d.v.s. ej heller för bolagets preferensaktier.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2012 hålls tillgängliga hos Bolaget på Lönnvägen 2, 183 43 Åkersberga och på Bolagets hemsida, www.avtech.se senast tre veckor före förlängningsstämman och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin e-mail- eller postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta

Christer Staaf, VD och koncernchef, +46 (0) 8 544 104 80
Jonas Saric, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80