Rapport från årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) (“Bolaget”) den 24 maj 2018  beslutades:

  • att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  • att bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget;
  • att arvode till styrelsen oförändrat skall utgå med 250 000 kronor, varav 50 000 vardera till ledamöterna, samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning;
  • omval av styrelseledamöterna Lars GV Lindberg, Christer Fehrling, Bo Redeborn, Ingvar Zöögling; omval av Bo Redeborn som styrelseordförande samt nyval av Johnny Ohlsson som styrelseledamot; omval av Mikael Höök som revisor och Roger Ehrman som revisorssuppleant,

För mer information, vänlig kontakta

Bo Redeborn, styrelsens ordförande, +46 (0) 8 544 104 80

Christer Fehrling, Verkställande direktör, +46 (0) 8 544 104 80

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2018 kl 14.00 CET.

Om AVTECH Sweden AB (publ) 
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.