Rapport från årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) den 22 maj 2019 beslutades:

  • att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  • att bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget;
  • att arvode till styrelsen oförändrat skall utgå med 250 000 kronor, varav 50 000 vardera till ledamöterna, samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning;
  • omval av styrelseledamöterna Lars GV Lindberg, Christer Fehrling, Bo Redeborn, Ingvar Zöögling och Johnny Ohlsson; omval av Bo Redeborn som styrelseordförande.
  • nyval av Camilla Beijron som revisor och Benny Svensson som revisorssuppleant.
  • beslutades att bemyndiga styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av de kontaktpersoner som anges nedan, den 22 maj 2019 kl 14.00 CET.

       
För mer information, vänligen kontakta
Bo Redeborn, styrelsens ordförande, +46 (0) 544 104 80
Christer Fehrling, Verkställande direktör, +46 (0) 8 544 104 80

    
Om AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 576 90, till Certified Adviser.