AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – mars 2019

 • AVTECH-koncernens omsättning för det första kvartalet 2019 uppgick till MSEK 4.1(2,8).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar för det första kvartalet 2019 var MSEK +0,9 (+0,3)
 • Nettoresultatet för det första kvartalet 2019 uppgick till MSEK +0,1 (-0,9)   eller SEK 0,04 (0,04) per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det första kvartalet 2019 till MSEK -1,0 ( -0,3). Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 14,1 (15,7 vid föregående årsskifte). Ökade marknadsinsatser på ca 0,8 MSEK har påverkat likviditeten under kvartalet.
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till MSEK 28,2 (28,1 vid föregående årsskifte) eller SEK 0,50 (0,50) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 93,0 (93,0) procent.
 • Verksamhetsårets första kvartal har inneburit fortsatta satsningar på försäljning och marknadsföring. Trots en ökande grad av osäkerhet inom flygindustrin, orsakad av såväl beslut om flygstopp för 737 MAX som en oro för de negativa miljöeffekterna, kan vi konstatera ett fortsatt ökande intresse för våra produkter. Det bestående intrycket är dock att den pressade kostnadssituationen inom flygbolagen gör att man inte köper annat än sådant som har en påtagligt kort återbetalningstid. Det innebär att man vill testa alla produkter i egen drift före beslut. Resultatet blir långa tider från visat kundintresse till eventuellt kontrakt. Vi bedömer att vi i nuläget har fler än 4 större europeiska flygbolag som är i slutfasen av de beslut som brukar generera kontraktsförhandlingar. Ofta innehåller ett sådant kontrakt initialt AVENTUS NowCast, vår mest utprovade produkt. Varje kundrelation är förbundet med ett ”NDA” (non disclosure agreement). Detta gör det väldigt svårt för oss att informera om olika kundprojekt innan LOI eller kontrakt har signerats. Vi hoppas om fortsatt förståelse för denna begränsning bland våra aktieägare.
 • Utvecklingsprojekten inom området climb- och cruise-optimering fortgår enligt plan. Dessa projekt skall leda till nya produkter inom Aventus produkt-familjen som ytterligare ökar effekten av att använda 10K väder. Climb-projektet har beviljats extern delfinansiering av Energimyndigheten och genomförs i nära samarbete med Norwegian. Med ovanstående kompletterande produkter kan vi erbjuda piloter en optimeringslösning av flygbanan i syfte att avsevärt optimera bränslebesparing och flygtid. Lösningen är baserad på AVTECH’s unika tillgång till 10K-väder och är inte längre begränsad av kapaciteten i flygplanets dator. Detta är särskilt efterfrågat och intressant för marknaden av Boeing 737 operatörer där förmågan i flygdatorn att optimera flygningen baserat på fördelaktig vindinformation är kraftigt begränsad. Dessa produkter har presenterats och genererat ett tydligt intresse från flygbolagen under periodens kundmöten.
 • I december 2018 genomfördes ett uppföljningsmöte med Southwest Airlines i Dallas. Samtalen har fortsatt under våren 2019 i en god anda.
 • Under ett av de planerade större kundmötena inkom en förfrågan om en skräddarsydd anpassning av SIGMA för monitorering av flygning genom vulkanisk aska. Dialogen har fortsatt och öppnar för möjlig viderutveckling av tjänsten.
 • Diskussionen med Gatwick angående TTAM (Target Time Arrival Manager) fortlöper enligt plan. Projektet skall vara genomfört under mitten av 2020-talet.

Händelser efter periodens slut

 • Som en följd av ökade marknadsinsatser under de senaste kvartalen har intresset för AVTECH`s produktportfölj ökat. Ett ökat miljöfokus samt ett stigande bränslepris bedöms ytterligare förstärka intresset under 2019. Flygbolag som tidigare visat svagt intresse har återkommit med önskemål om detaljerade diskussioner.
 • Björn Ostertag, f.d Fuel Efficiency manager vid Lufthansa Cargo, har knutits till AVTECH och kommer vara verksam inom Marknad och försäljning. Björn tillför stor kompetens och erfarenhet kring de marknadsförutsättningar flygbolag verkar under och är en välkommen förstärkning i AVTECHs marknadsteam. Björn kommer att tilldelas ett eget fokusområde bl.a. inriktat mot flygfraktsbolag.
 • Dialogen med flygbolag inom Lufthansa gruppen har intensifierats och har övergått i en mer detaljerad fas. AVTECH’s produkter får alltigenom ett positivt bemötande och målsättningen är att arbeta med en större del av Lufthansagruppens flygbolag.
 • En viktig del av vår marknadsföringsplan utgör deltagande på mässor och konferenser för flygindustrin. AVTECH avser delta på:
  • Airline & Aerospace MRO & Flight Operations IT Conference 11-12 Jun, Miami
  • 13th Annual Flight Operations Conference 3-4 Dec, London
 • Antalet piloter som använder proFLIGHT i sin dagliga operation ökar kontinuerligt. Användarna representerar idag fler än 25 globala flygbolag som tillsammans har ett linjenät som täcker hela världen. Vi ser även ett ökat intresse hos flygbolagen för proFLIGHT och för i nuläget diskussioner med två större europeiska operatörer angående möjlighet att implementera proFLIGHT i deras dagliga operation. Processen med att få proFLIGHT godkänd och verifierad av EASA (European Union Aviation Safety Agency) pågår och beräknas vara slutförd under andra halvåret 2019. Utöver att vara ett attraktivt hjälpmedel för piloten under flygning förefaller också proFLIGHT vara ett effektivt sätt att visuellt demonstrera de komplexa tekniska processer som utgör basen för Aventus-familjens olika produkter

 
Kista den 6 maj 2019 AVTECH Sweden AB(publ), styrelsen.
Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer. 

  
För ytterligare information, vänligen kontakta

Christer Fehrling, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80
Britt-Marie Lodenius, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80
eller besök bolagets hemsida www.avtech.aero
AVTECH Sweden AB (publ), organisationsnummer 556568-3108, har sitt säte i Stockholms kommun.
Postadress: Färögatan 33, 24 tr, 164 51 KISTA, Sverige.
Bolagets B-aktie (kortnamn AVT B) handlas sedan februari 2012 på NASDAQ OMX First North. Bolagets A-aktie handlas inte på någon marknadsplats. Certified Adviser är f.n. Redeye AB (www.redeye.se), tel: 08-121 576 90, e-postadress certifiedadviser@redeye.se. För förklaring av tekniska termer, se ordlista på sidan 73 i bolagets Nyemissionsprospekt 2011. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning . Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019 kl 08.30 CET
 

OM AVTECH koncernen
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins aktörer såsom flygbolag, flygplatser, flygtrafikledningsleverantörer, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hel flygoperation optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, kapacitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Kista. För mer information, se www.avtech.aero.