Rapport från årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ)

Vid årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) den 9 juni 2014 beslutades:

  • att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

  • om utdelning på Bolagets preferensaktier i enlighet med styrelsens förslag inför stämman.

  • om att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget.

  • arvode till styrelsen skall utgå med 175.000 kronor, varav 35 000 vardera till ledamöterna, samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning;

  • att välja om styrelseledamöterna Lars GV Lindberg, Christer Fehrling och Ingvar Zöögling, samt att välja in styrelseledamöterna Bo Redeborn och Tobias Edström; att välja om Lars GV Lindberg som styrelseordförande samt att välja in Christer Staaf som suppleant till styrelsen;

För mer information, vänligen kontakta

Christer Staaf, VD, +46 (0) 8 544 104 80

Jonas Saric, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Mangold Fondkommission AB, tel: 08-503 01 550, till Certified Adviser.