Kallelse till extra bolagsstämma i AVTECH Sweden AB (publ)

Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org. nr 556568-3108, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 8 oktober 2014 klockan 15.00 i Mangold Fondkommissions lokaler på Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 2 oktober 2014, dels till Bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast torsdagen den 2 oktober 2014. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före torsdagen den 2 oktober 2014 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att ha rätt att delta i stämman.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske enligt något av följande alternativ. Genom brev till AVTECH Sweden AB (publ), Lönnvägen 2, 183 43 Åkersberga, att: Jonas Saric; per telefon på 08-544 104 80, per telefax på 08-544 104 89 eller per e-post till info@avtech.aero. Anmälan skall omfatta fullständigt namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Fullmakten skall i god tid före stämman vara Bolaget tillhanda.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman.

 2. Val av ordförande vid stämman.

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 4. Godkännande av dagordning.

 5. Val av en eller två justeringsmän.

 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

 7. Beslut i samband med nyemission av B-aktier innehållande beslut om:

   1. ändring av bolagsordningen (nya gränser för antal aktier och aktiekapital); och

   2. nyemission av B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

 8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Aktieägare företrädande ca 52 procent av rösterna för samtliga aktier i Bolaget har föreslagit att till ordförande vid bolagsstämman välja advokat Joakim Falkner.

Beslut i samband med nyemission av B-aktier (punkt 7)

Information om styrelsens förslag enligt punkt 7; ärendena i punkterna 7A och 7B skall anses som ett förslag och ska därför antas som en helhet av bolagsstämman genom ett beslut.

7A Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra emission av B-aktier (se punkt 7B) föreslår styrelsen att bolagsordningens 4 § och 5 § får följande ändrade lydelser.

Ӥ 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.”

Ӥ 5 ANTAL AKTIER

Antal aktier skall vara lägst 51 000 000 och högst 204 000 000.”

7B Styrelsens förslag till nyemission av B-aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 6 000 000 B-aktier. Aktierna kommer att emitteras i poster om 1 000 000 B-aktier och genom emissionen kan bolagets aktiekapital öka med högst ca 598 120,583976 kronor.

Teckningskursen för aktierna är 7 kronor per B-aktie, vilket ger totalt 42 000 000 kronor i emissionslikvid om samtliga aktier tecknas. Överkursen skall avsättas till överkursfonden.

Aktieteckning skall ske senast den 9 oktober 2014. Betalning för tecknade aktier skall även erläggas kontant senast den 14 oktober 2014.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genom emissionen bredda det långsiktiga ägandet i Bolaget med ett fåtal tillkommande kapitalstarka aktörer, samt att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och med erforderlig grad av säkerhet säkerställa att Bolaget säkrar tillkommande finansiering inför en förväntad kraftfull expansion. Därmed främjas Bolagets möjligheter till värdetillväxt för samtliga aktieägare. Teckningskursen är baserad på volymviktade genomsnittskurser. Baserat på de 12 senaste handelsdagarna med slutdag den 29 augusti 2014, motsvarar teckningskursen en rabatt om 15,6 procent, baserat på de 60 senaste handelsdagarna med slutdag den 29 augusti 2014, motsvarar teckningskursen en rabatt om 8,4 procent och baserat på de 150 senaste handelsdagarna med slutdag den 29 augusti 2014, motsvarar teckningskursen en rabatt om 0 procent.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkterna 7A och 7B krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 50 487 720, varav 9 023 952 utgör A-aktier, 41 455 609 utgör B-aktier och 8 159 utgör preferensaktier. Varje A-aktie berättigar till tio (10) röster och varje B- eller preferensaktie berättigar till en (1) röst. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 131 703 288. Bolaget äger inga aktier i det egna Bolaget.

Övrigt

Styrelsens förslag och yttranden, samt revisorsyttranden och övriga handlingar som skall framläggas på extra bolagstämman hålls tillgängliga hos Bolaget på Lönnvägen 2, 183 43 Åkersberga och på Bolagets hemsida, www.avtech.aero, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida senast tre veckor före stämman.

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

För mer information, vänligen kontakta

Christer Staaf, VD, +46 (0) 8 544 104 80

Jonas Saric, CFO, +46 (0) 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt ett intresseföretag i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Mangold Fondkommission AB, tel: 08-503 01 550, till Certified Adviser.