KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AVTECH SWEDEN AB (publ)

Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org. nr 556568-3108, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 9 juni 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Lönnvägen 2 i Åkersberga.

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 2 juni 2014, dels till Bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast måndagen den 2 juni 2014. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före måndagen den 2 juni 2014 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att ha rätt att delta i stämman.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske enligt något av följande alternativ. Genom brev till AVTECH Sweden AB (publ), Lönnvägen 2, 183 43 Åkersberga, att: Jonas Saric; per telefax på 08-544 104 89 eller per e-post till jonas.saric@avtech.aero. Anmälan skall omfatta fullständigt namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Fullmakten skall i god tid före stämman vara Bolaget tillhanda.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelseordförande och suppleanter samt revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.

11.  Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

12.  Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.

13.  Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Aktieägare företrädande mer än 47 procent av röstetalet för samtliga aktier har föreslagit att till ordförande vid årsstämman välja advokat Joakim Falkner.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8)

Utdelningsbara medel som står till bolagsstämmans förfogande uppgår till 9 053 236 kronor.

Bolaget har 8 159 preferensaktier.

Styrelsen föreslår att årsstämman, med hänvisning till förra årets vinstdisponeringsbeslut och 12 § 4 st i bolagets bolagsordning, beslutar om utdelning till aktieägarna med 53,99 kronor per preferensaktie med avstämningsdag den 31 juli 2014. Beloppet motsvarar förra årets kvartalsvisa utbetalningar om 12,00 kronor per preferensaktie och per kvartal inklusive en årlig räntesats om 20 %.

Därutöver föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om utdelning till aktieägarna med 48,00 kronor per preferensaktie med kvartalsvisa utbetalningar om 12,00 kronor per preferensaktie och per kvartal. Som avstämningsdagar för utdelningen på preferensaktierna föreslår styrelsen den 31 juli 2014, den 31 oktober 2014, den 31 januari 2015 och den 30 april 2015.

Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas såvitt avser A- och B-aktierna.

Bestämmande av antalet och val av styrelseordförande, styrelseledamöter, suppleanter, revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag samt fastställande av arvoden (punkterna 10-12)

Aktieägare som företräder mer än 47 procent av röstetalet för samtliga aktier har lämnat följande förslag vad gäller punkterna 10,11 och 12.

  • Antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall vara fyra (4) ordinarie och en (1) suppleant. Antalet revisorer skall vara en (1) med en (1) revisorssuppleant.
  • Styrelsearvode föreslås utgå med ett årligt belopp om 140 000 kronor, varav samtliga ordinarie ledamöter skall erhålla 35 000 kronor vardera. Revisorn föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

  • Omval av de nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Lars GV Lindberg, Christer Fehrling och Ingvar Zöögling. Nyval av Bo Redeborn som ordinarie styrelseledamot och Christer Staaf som styrelsesuppleant. Lars GV Lindberg föreslås bli omvald som styrelseordförande. Vidare föreslås att Göran Magnusson omväljs som Bolagets revisor samt att till revisorssuppleant omvälja Mikael Höök.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 50 487 720, varav 9 023 952 utgör A-aktier, 41 455 609 utgör B-aktier och 8 159 utgör preferensaktier. Varje A-aktie berättigar till tio (10) röster och varje B- eller preferensaktie berättigar till en (1) röst. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 131 703 288.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2013 samt beslutsförslag i sin helhet jämte tillhörande handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget på Lönnvägen 2, 183 43 Åkersberga och på Bolagets hemsida, www.avtech.se senast tre veckor före stämman och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin e-mail- eller postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida.

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Åkersberga i maj 2014

AVTECH Sweden AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

Christer Staaf, VD, +46 (0) 8 544 104 80

Jonas Saric, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80
 

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Mangold Fondkommission AB, tel: 08-503 01 550, till Certified Adviser.