AVTECH Sweden AB (publ)   DELÅRSRAPPORT Januari – mars 2014

  • AVTECH-koncernens omsättning för det första kvartalet 2014 uppgick till MSEK 1,9 (1,6).

  • Rörelseresultatet för det första kvartalet 2014 var MSEK -1,9 (-2,4). Nettoresultatet för det första kvartalet 2014 uppgick till MSEK -2,0 (-2,6) eller SEK -0,04 (-0,20) per aktie.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det första kvartalet 2014 till MSEK 0,4 (0,3) eller SEK 0,01 (0,02) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 12,9 (vid årsskiftet 1,5) vilket motsvarar SEK 0,26 (0,03) per aktie.

  • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 25,1 (vid årsskiftet 15,9) eller SEK 0,50 (0,35) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 75,7 (64,2) procent.

  • AVTECH offentliggjorde under kvartalet att bolagets intressebolag AVTECH Middle East LLC har tilldelats tre optioner till det tidigare kommunicerade kontraktet med Dubai Airports avseende en studie av beteendet hos vakvirvlar. Det bedömda värdet för AVTECH av de tre tilldelade optionerna är maximalt ytterligare ca 2,8 MSEK under de 14 månader som grundprojektet.

  • AVTECH offentliggjorde i mars 2014 att man som en del av ett team bestående av NATS, Siemens, McLaren Applied Technologies och AVTECH, har vunnit ett kontrakt med Heathrow Airport Limited avseende kapacitetshantering på flygplatsen. Kontraktet löper under fyra år och har ett initiellt kontraktsvärde om 80 000 GBP.

  • AVTECH genomförde i slutet av januari 2014 en riktad nyemission av B-aktier om 5 625 000 B-aktier till en teckningskurs om 2,00 SEK / B-aktie till en mindre grupp investerare. 2,00 SEK / B-aktie motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för AVTECH’s B-aktie under 30 handelsdagar på NASDAQ OMX First North med slutdatum den 17 januari 2014, avrundat till närmaste jämn tioöring utan särskild rabatt. Emissionen tillförde AVTECH 11,25 MSEK före emissionskostnader om ca 50 KSEK.

  • Styrelsen kommunicerar i denna kvartalsrapport att man har en oförändrat positiv syn på verksamhetsområdenas potential men konstaterar att man inte har uppnått lönsamhet i linje med tidigare kommunicerade förväntningar, d.v.s. under Q1 2014. Styrelsen arbetar för närvarande med en omfattande såväl intern som extern översyn av AVTECH’s försäljningsprocess i syfte att bolaget snarast möjligt ska kunna realisera sin potential. Det är viktigt att notera att AVTECH fortlöpande har fortsatt att stärka sin relation till betydande potentiella kunder samt partners.

För mer information, vänligen kontakta

Christer Staaf, VD och koncernchef, +46 (0) 8 544 104 80

Jonas Saric, CFO, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)    

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Mangold Fondkommission AB till Certified Adviser.