Kallelse till årsstämma 2021 i AVTECH Sweden AB (publ)

Årsstämma i AVTECH Sweden AB (publ), 556568-3108, (”Bolaget”) äger rum torsdagen den 20 maj 2021 kl: 10:00.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin har styrelsen i Bolaget med stöd av bestämmelserna i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutat att aktieägarna inte ska ha rätt att närvara vid stämman personligen eller genom ombud och att den som inte är aktieägare inte ska ha rätt att närvara. I stället kommer årsstämman i Bolaget att genomföras genom förhandsröstning (poströstning). Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer således inte att äga rum.

Alla aktieägare är välkomna att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning i den ordning som anges nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 20 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

I enlighet med 25 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor kan aktieägarna i formuläret för poströstning begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en stämma endast genom poströstning. En sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom förhandsröstning ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen den 11 maj 2021,
 • dels senast onsdagen den 19 maj 2021 till bolaget göra anmälan om deltagande i stämman genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste per avstämningsdagen den 11 maj 2021 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn (”Rösträttsregistrering”) för att ha rätt att delta vid stämman. Rösträttsregistrering som har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 11 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
   

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.avtech.aero/annual-general-meeting/ Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till AVTECH Sweden AB, ”Årsstämma”, Färögatan 33, 164 51 Kista eller med e-post till gmservice@avtech.aero.
Ifyllt formulär ska vara AVTECH tillhanda senast den 19 maj 2021.

Fullmakter

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.avtech.aero/annual-general-meeting/. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.
 

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Bolagets webbplats: https://old.avtech.aero/privacy-policy/.

 

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 
8. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2020
9. Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställelse av arvoden till styrelseledamöter och revisor
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt revisor och revisorssuppleanter
13. Val av styrelseordförande
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier,   teckningsoptioner och/eller konvertibler.
15. Stämmans avslutande

 

Förslag till beslut

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Aktieägare företrädande mer än 50 procent av samtliga röster i Bolaget har föreslagit att till ordförande vid årsstämman välja Ingvar Zöögling. 

Punkt 9: Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkning

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkterna 11-14: Bestämmande av antalet och val av styrelseordförande, styrelseledamöter, suppleanter, revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag samt fastställande av arvoden, beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 

Aktieägare som företräder mer än 50 procent av samtliga röster i Bolaget har lämnat följande förslag vad gäller punkterna 11, 12, 13, och 14.

 • antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall vara fyra (4) ordinarie och inga suppleanter

 • antalet revisorer skall vara en (1) med en (1) revisorssuppleant;
 • styrelsearvode föreslås utgå med ett årligt belopp om 200 000 kronor, varav samtliga ordinarie ledamöter skall erhålla 50 000 kronor vardera;
 • revisorn föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning;
 • omval av de nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Christer Fehrling, Ingvar Zöögling, Johnny Olsson och Bo Redeborn;
 • omval av Bo Redeborn som styrelseordförande;
 • omval av Bolagets revisor Camilla Beijron, R3 Revisionsbyrå KB;
 • omval av Bolagets revisorssuppleant Benny Svensson, R3 Revisionsbyrå KB;
 • beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera förvärv av företag eller del av företag, på ett skyndsamt sätt ska kunna säkerställa det kapitalbehov som Bolaget har för verksamheten samt för att bredda ägandet i Bolaget med strategiska och institutionella investerare. 
   

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 56 479 561, varav 7 374 667 utgör A-aktier, 49 104 894 utgör B-aktier. Inga preferensaktier är utgivna per dagen för denna kallelse. Varje A-aktie berättigar till tio (10) röster och varje B-aktie berättigar till en (1) röst.

Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 122 851 564.  Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget och utan nämnvärd olägenhet för någon enskild person, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska ha inkommit skriftligen till Bolaget senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast den 10 maj 2021, till adress: AVTECH Sweden AB, Färögatan 33, 164 51 Kista eller med e-post till gmservice@avtech.aero. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som så begärt dem och uppgivit sin adress.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 samt fullmaktsformulär, poströsningsformulär, fullständiga förslag och övriga handlingar som skall finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos AVTECH på Färögatan 33,23 tr, 164 51 Kista och på AVTECH Sweden AB:s webbplats www.avtech.aero/annual-general-meeting/ senast tre (3) veckor före stämman och skickas till aktieägare som så begärt dem och uppgivit sin adress.

Informationsmöte

Direkt efter den ordinarie stämman kommer ett kort informationsmöte att hållas av Bo Redeborn, styrelsens ordförande och David Rytter, VD.

Välkommen att inkomma med föranmälan till detta informationsmöte via e-post: gmservice@avtech.aero

Kista i april 2021

AVTECH Sweden AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

Bo Redeborn, Styrelseordförande +46 (0) 8 544 104 80

David Rytter, VD +46 (0) 8 544 104 80

Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av de kontaktpersoner som anges ovan; den 16 april 2021 kl 10.00 CET.

https://old.avtech.aero/press-release-swedish

Om AVTECH Sweden AB (publ)

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktorer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på̊ NASDAQ First North Growth Market och har utsett Redeye AB till bolagets Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@redeye.se och telefon: 08-121 576 90.