Kallelse till årsstämma 2019 i AVTECH Sweden AB (publ), 556568-3108

ÅRSSTÄMMA I AVTECH SWEDEN AB (PUBL)
Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, ("Bolaget") har idag kallats till årsstämma onsdagen den 22 maj 2019 kl. 10.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB aktieboken senast torsdagen den 16 maj 2019, dels senast torsdagen den 16 maj 2019 anmäla sitt deltagande till Bolaget genom brev på adress AVTECH Sweden AB (publ), Färögatan 33, 164 51 Kista, att: Britt-Marie Lodenius, per telefon på 08-544 104 80, per telefax på 08-544 104 89 eller per e-post till info@avtech.aero. Den fullständiga kallelsen tillhandahålls på Bolagets webbplats, www.avtech.aero, och skickas till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

AVTECH Sweden AB (publ)
Kista i april 2019

Styrelsen

Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av de kontaktpersoner som anges nedan; den 16 april 2019 kl 09.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta
Bo Redeborn, Chairman of the Board, +46 (0) 8 544 104 80
Christer Fehrling, Managing Director, +46 (0) 8 544 104 80
Britt-Marie Lodenius, CFO +46 (0) 8 544 104 80


Om AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-121 576 90 och e-postadress certifiedadviser@redeye.se, till bolagets Certified Adviser.