DELÅRSRAPPORT Januari – september 2012

AVTECH Sweden AB (publ) presenterar Q3 Delårsrapport 2012.

  • AVTECH-koncernens omsättning för det tredje kvartalet 2012 uppgick till MSEK 1,6 (1,1). Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 4,5 (4,4).
  • Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2012 var MSEK -2,1 (-2,1) och för niomånadersperioden MSEK -7,9 (-2,2). Nettoresultatet för det tredje kvartalet 2012 uppgick till MSEK -2,2 (-2,2) och för niomånadersperioden till -8,2 (-2,3) eller SEK -0,64 (-1,75) per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det tredje kvartalet till MSEK -0,3 (-0,4) och för niomånadersperioden till MSEK -3,9 (2,1) eller SEK -0,31 (1,59) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 0,4 (vid årsskiftet 4,1) vilket motsvarar SEK 0,03 (0,32) per aktie.
  • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 7,5 (vid årsskiftet 15,8) eller SEK 0,59 (1,23) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 41,7 (56,4) procent.
  • AVTECH Sweden AB (publ) listades på NASDAQ OMX First North den 20 februari 2012.
  • AVTECH Middle East erhöll i maj 2012 ett kontrakt med Emirates airline avseende det s.k. FLOW-projektet. I juni ingicks ett viktigt tilläggsavtal med Emirates airline avseende Aventus NowCast som en del av FLOW-projektet, och i september vanns två kommersiella kontrakt inom det viktiga Wake Vortex-området.
  • AVTECH offentliggjorde i september 2012 en prognos om positivt kassaflöde och resultat under det tredje kvartalet 2013 och som en konsekvens av tidigare kommunicerade förseningar beslutade AVTECH:s styrelse i september 2012, villkorat av en extra bolagsstämmas godkännande, om en företrädesemission av preferensaktier (se ”händelser efter periodens slut”).

Händelser efter periodens slut

  • Extra bolagsstämma godkände den 16 oktober 2012 styrelsens beslut om företrädesemission av preferensaktier om ca 8,5 MSEK. Teckningsperioden avslutades den 14 november 2012 och totalt tecknades aktier för ca 3,3 MSEK, motsvarande 38% av emissionen. I samband med genomförandet av företrädesemissionen säkerställdes också tillkommande kortfristig lånefinansiering om ca 1,7 MSEK från ägarna.
  • AVTECH ingick i oktober och november 2012 tre viktiga kommersiella avtal avseende Aventus NowCast med Air New Zealand, Icelandair och Air Malta.
  • AVTECH ingick i oktober 2012 ett strategiskt viktigt samförståndsavtal med NATS.

För mer information, vänligen kontakta:
David Alvord, CEO/Jonas Saric, CFO
Tel: +46 (0) 8 544 104 88
E-post: david.alvord@avtech.aero/
jonas.saric@avtech.aero

(Hela rapporten bifogas som pdf)

OM AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrin olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Thenberg & Kinde Fondkommission AB till Certified Adviser.