DELÅRSRAPPORT Januari – mars 2012

AVTECH Sweden AB (publ) presenterar Q1 Delårsrapport 2012.
  • AVTECH-koncernens omsättning för det första kvartalet 2012 uppgick till MSEK 1,3 (1,5).
  • Rörelseresultatet för det första kvartalet 2012 var MSEK -2,3 (0,0). Nettoresultatet för det första kvartalet 2012 uppgick till MSEK -2,4 (0,0) eller SEK -0,19 (0,00) per aktie. Det första kvartalets resultat återspeglar koncernens fortsatta omvandling från ett tekniskt konsultföretag till ett produktorienterat företag i och med fokus under kvartalet fortsatt låg på utveckling och kommersialisering av Air Traffic Management-relaterade produkter med en långsiktig förmåga att generera återkommande kassaflöden, snarare än på genomförandet av kortfristigare konsultuppdrag.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det första kvartalet till MSEK   -1,3 (1,2) eller SEK -0,10 (5,26) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 2,5 (vid årsskiftet 4,1) vilket motsvarar SEK 0,20 (0,32) per aktie.
  • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 13,3 (vid årsskiftet 15,8) eller SEK 1,04 (1,23) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till   56,4) procent.
  • AVTECH Sweden AB (publ) listades på NASDAQ OMX First North den 20 februari 2012.
  • AVTECH rekryterade under januari och februari nyckelpersoner inom finans, marknad och affärsutveckling; Jonas Saric som CFO samt Björn Olsson som Key Account Sales och Charlotte Johnston Lönnberg som Head of Communications. Jonas Saric kommer närmast från tjänsten som CFO och Marknadschef på LFV Aviation Consulting och har även varit CFO för det First North Premier-listade bolaget Effnet Holding AB (publ).

Händelser efter periodens slut

  • AVTECH erhöll i april 2012 ett anslag om 3,0 MSEK i forskningsstöd från VINNOVA inom ramen för programmet ”Forska och Väx”, vilket därmed möjliggör en större satsning inom forskningsområdet Wake Vortex (vingspetsvirvlar). Wake Vortex är ett av AVTECH:s viktigaste forskningsområden inom prestandabaserad flygtrafikledning.
  • AVTECH erhöll i maj 2012, via marknads- och försäljningsbolaget AVTECH Middle East LLC, ett kontrakt med Emirates airline avseende ett nyckelprojekt inom området Performance Based Operations (PBO). Avtalet med Emirates airline beräknas vara värt ca USD 150.000.
  • AVTECH erhöll i maj ett kinesiskt patent på AventusNowcast™, vilket betyder att bolaget nu har patent i Sverige, Europa, USA och Kina.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Saric, CFO
Tel: +46 (0) 8 544 104 88
E-post: jonas.saric@avtech.aero

(Hela rapporten bifogas som pdf)

OM AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globlal flygindustrin olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Thenberg & Kinde Fondkommission AB till Certified Adviser.