BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari – december 2018

 • AVTECH-koncernens omsättning för det fjärde kvartalet 2018 uppgick till MSEK 4.2(4,1). Omsättningen för tolvmånadersperioden uppgick till 16,0 (14,1).

 • Rörelseresultatet före avskrivningar för det fjärde kvartalet 2018 var MSEK +0,7 (+0,3) och för 12 månaders perioden + 2,2 (+1.4)

 • Nettoresultatet för det fjärde kvartalet 2018 uppgick till MSEK +0,1 (-0,3) och för tolvmånadersperioden -1,9 (-3,5) eller SEK -0,04 (-0,06) per aktie.

 • Under verksamhetsåret har investeringar i nya produkter gjorts överstigande 7,1 MSEK varav MSEK 4,3 (3,7) har aktiverats.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det fjärde kvartalet 2018 till MSEK -1,0 ( -1,3). Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 15,7 (20,4 vid föregående årsskifte).

 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till MSEK 28,1 (30,0 vid föregående årsskifte) eller SEK 0,50 (0,52) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 93,0 (95,9) procent.

 • Verksamhetsåret har inneburit ökade satsningar på marknadsföring och försäljning överstigande MSEK 3,0. Fokus har legat på ett intensifierat mässdeltagande, fler individuella kundbesök samt ökad exponering i sociala medier och fackpress. Genomförda mässor har i största möjliga utsträckning inkluderat en presentation av våra produkter genomförd av befintlig kund. Kundbesök och videokonferenser har därutöver genomförts i samarbete med personal från Met Office. Vi konstaterar att ovanstående insatser lett till en ökad medvetenhet samt tillströmning av kunder. Däribland har NDA (non-disclosure avtal) tecknats med två flygbolagskunder.

 • Norwegian presenterade under Flight Ops konferensen i London den 27-28 November effekterna av Aventussystemet och vårt världsunika 10K väder i deras operationer. Presentationen fokuserade på de fördelar systemet har inneburit för flygbolaget med avseende på bränsle- och utsläppsbesparing. Under december månad tecknades ett första kontrakt med Norwegian omfattande Aventus vindupplänkningstjänst. Fortsatta utvecklingsinsatser i nära samarbete med Norwegian har därefter påbörjats.

 • Under verksamhetsåret påbörjades två utvecklingsprojekt inom området climb- och cruise-optimering. Dessa projekt skall leda till produkter inom Aventus produkt-familjen. Anpassning och utprovning planeras under första halvåret 2019 att genomföras i samarbete med bland annat Norwegian. Extern delfinansiering har för detta ansökts om hos Energimyndigheten.

 • Med ovanstående kompletterande produkter kan vi erbjuda piloter en optimeringslösning av flygbanan i syfte att avsevärt optimera bränslebesparing och flygtid. Lösningen är baserad på AVTECH’s unika tillgång till 10K-väder och är inte längre begränsad av kapaciteten i flygplanets dator. Detta är särskilt efterfrågat och intressant för marknaden av Boeing 737 operatörer där förmågan i flygdatorn att optimera flygningen baserat på fördelaktig vindinformation är kraftigt begränsad.

 • I december 2018 genomfördes ett uppföljningsmöte med Southwest Airlines i Dallas. Under mötet uttrycktes ett intresse av att fördjupa samarbetet. Med världens största Boeing 737 flotta verkar våra optimeringslösningar för denna flygplanstyp vara särskilt intressanta. Fortsatta samtal kommer även under våren 2019 att föras kring AVTECH’s beslutstöd för turbulens (SIGMA).

 • Den tekniska utvärderingen av turbulensvarningssystemet SIGMA har pågått under större delen av 2018. Norwegian och easyJet har valt att delta som utvärderingskunder. Norwegian har under 2018 haft SIGMA i drift på samtliga atlantflygningar med gott resultat. Under första halvåret av 2019 räknar vi med att testfasen övergår i ett kommersiellt kontrakt. Testfasen med EasyJet har dock försenats på grund av tekniska begränsningar i easyJet’s kommunikationslösning. Detta har även försenat driftsättningen av Aventus. Beroende på den utdragna testperioden har den kommersiella introduktionen av SIGMA fördröjts. Under 2019 planeras en intensifierad marknadsföringskampanj kring produkten SIGMA. Nedanstående bilder visar på skillnaden i turbulensprognos mellan standard upplösning (140K) och vår unika högupplösta (10K) prognos. Användare av SIGMA tjänsten kan därmed välja en mer komfortabel flygväg.

 • Dialogen med flygbolag inom Lufthansa gruppen fortsätter på ett positivt sätt. Ett större möte med Lufthansagruppen är planerat under första kvartalet. 

Händelser efter periodens slut

 • Beslut om ytterligare identifiering av marknadsföring och försäljning har tagits. En viktig del av vår marknadsföringsplan utgör deltagande på mässor och konferenser för flygindustrin. Under första kvartalet kommer följande mässor i kombination med presentationer av AVTECH’s kunder att genomföras
  • Connected Aircraft Europe , München, 12-13 mars
  • Flight Operations IT Conference, Amsterdam, 26-27 mars
  • Met Office Tech Week, Exeter, 26-27 mars
 • Under första kvartalet är tre större kundmöten planerade. Dessa kommer att genomföras tillsammans med personal från Met Office.

 • Under december månad blev AVTECH inbjuden av Energimyndigheten att delta i ”Cleantech Forum” i San Francisco. Avsikten var att visa upp AVTECH för en stor mängd potentiella investerare. Efter en närmare bedömning av mässans fokus, bedömde vår styrelse att AVTECH numera är ett företag med en etablerad produktprofil som inte i nuläget behöver ytterligare innovationskapital. Vår fokus är marknadsexpansion med nyligen framtagna produkter. Tillsammans med representanter från Energimyndigheten fattades beslutet att AVTECH skulle avstå från ett deltagande på denna mässa.

 • Nuvarande fokus för AVTECH är ett ”in-flight” koncept som levererar beslutsinformation till piloter om det mest kostnadseffektiva och säkra vägvalet i luften under flygningen. Fler kunder har uttryckt behovet av att använda liknande beslutsunderlag under planeringsfasen (”pre-flight”). Under en nära framtid kommer ett tekniskt möte att genomföras med en av de största leverantörerna av färdplanering till flygbolagen. Mötets ambition är att utvärdera de tekniska förutsättningarna för en integration av Aventus-familjens olika produkter i pre-flight fasen av flygningen.

 • Under januari månad genomfördes ett initialt planeringsmöte med representanter från såväl den tekniska- som operativa ledningen på Gatwick’s flygplats. En definitionsfas av projektet skall genomföras och utvärderas under första halvåret 2019. Ett eventuellt AVTECH projekt benämnt TTAM (Target Time Arrival Manager) planeras utgöra en del av helhetslösningen för att effektivisera trafikflödet och öka flygplatsens kapacitet. Övergripande beslut om förändringar av start- och landningsprocedurer har fattats och finns publikt presenterade i flygplatsens perspektivplan. Projekt av denna tekniska omfattning är tids- och resurskrävande. Hela projektet skall vara genomfört under mitten av 2020- talet.

 • AVTECH’s proFLIGHT iOS väderapp används idag av ett hundratal piloter från olika flygbolag. Fler och fler piloter visar ett stort intresse av att använda appen i sin dagliga flygverksamhet. Utöver att vara ett attraktivt hjälpmedel för piloten under flygning förefaller också appen vara ett effektivt sätt att demonstrera de komplexa tekniska processer som utgör basen för Aventusfamiljens olika produkter.

 • Samarbetet med Met Office kommer att intensifieras under 2019 med bland annat:
  • Fler typer av väderprognoser, vid sidan av turbulens, är planerade att tillföras SIGMA samt proFLIGHT appen. Åskväder, blixtnedslag, isbildning och vulkanaska är exempel på planerade tillägg.
  • Förfinad tidsnoggrannhet, från 3h till 1h, i samtliga väderprognoser. Detta resulterar i avsevärt bättre prognoser, speciellt när vädret är under snabb förändring. Effekten av denna förbättring förväntas bli i storleksordning som steget från 140K till 10K. Genom vår unika väderleveransmodell kan AVTECH både ta tillvara på denna tekniska ökning i upplösning samt konvertera den till ett värde för våra kunder.
  • En gemensam utvärdering av en specialdesignad väderapplikation för flygbolags markpersonal

För ytterligare information, vänligen kontakta
Christer Fehrling, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80
Britt-Marie Lodenius, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80
eller besök bolagets hemsida www.avtech.aero
AVTECH Sweden AB (publ), organisationsnummer 556568-3108, har sitt säte i Stockholms kommun.
Postadress: Färögatan 33, 24 tr, 164 51 KISTA, Sverige.

Bolagets B-aktie (kortnamn AVT B) handlas sedan februari 2012 på NASDAQ OMX First North. Bolagets A-aktie handlas inte på någon marknadsplats. Certified Adviser är f.n. Redeye AB (www.redeye.se), tel: 08-121 576 90, e-postadress certifiedadviser@redeye.se. För förklaring av tekniska termer, se ordlista på sidan 73 i bolagets Nyemissionsprospekt 2011. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning . Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2019 kl 08.30 CET.