Rättelse Bokslutskommunike i Avtech Sweden AB (publ) januari-december 2018

I bokslutskommunike som offentliggjordes den 12/2 2019, uppgavs tyvärr en felaktig siffra vad gäller de externa kostnader för Q4 2018, se sid 9 Externa kostnader. Rättelsen har ingen påverkan på resultatet.

Korrekt siffra externa kostnader Q4 2018:

KONCERNENS RESULTATRÄKNING
MSEK
2018
 
Okt-dec
2017
 
Okt-dec
2018
 
Helår
2017
 

Helår
Nettoomsättning 3,4 3,1 12,5 10,4
Aktiverade utgifter för utvecklingsarbeten, m.m. 0,8 1,0 3,5 3,7
Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa intäkter för perioden 4,2 4,1 16,0 14,1
Externa kostnader -2,8 -2,7 -9,8 -8,7
Personalkostnader -1,2 -1,1 -3,9 -4,1
Avskrivningar -0,1 -0,6 -4,2 -4,8
Summa rörelsekostnader för perioden  -4,1        -4,4 -17,9
-17,6
Rörelseresultat för perioden 0,1 -0,3 -1,9 -3,5
Finansnetto               0,0 -0,0 -0,0 -0,0
Resultat före skatt för perioden               0,1 -0,3                  -1,9 -3,5
Skatt                  –
PERIODENS RESULTAT              0,1 -0,3 -1,9 -3,5

  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019 kl 11.00 CET.

Om AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista . AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-121 576 90, e-mail certifiedadviser@redeye.se till Certified Adviser.

För ytterligare information kontakta;

Christer Fehrling, Verkställande Direktör, 08-544 104 80