AVTECH’s styrelse informerar om verksamhetsplan och prognos

Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH", "Bolaget", respektive ”Styrelsen”) informerar idag om en ny verksamhetsplan som tagits fram som ett resultat av ett större strategiarbete inom Bolaget, samt ger även information om Bolagets prognos.

Fokus på Aventus NowCast

Det strategiarbete som under 2015 genomförts av Bolagets styrelse och ledning, beaktat den bedömda bästa tågordningen vad gäller ett flertal mycket intressanta, delvis nya och högst innovativa satsningsområden som AVTECH på sikt avser att lansera, har lett fram till att Styrelsen beslutat att Bolaget ska fokusera på sitt affärsområde Aventus NowCast fram till dess att lönsamhet har uppnåtts. Parallellt med denna fokusering kommer lanseringen av ovan nämnda satsningsområden att förberedas.

Kostnadsanpassningsprogram innebärande en kostnadsreduktion om ca 35 %

AVTECH kommer i närtid att lansera ett kostnadsanpassningsprogram som innebär att Bolagets kostnadsmassa kommer att reduceras med ca 35 %. Kostnadsanpassningsprogrammet kommer att skära tvärs igenom bolaget och innefatta samtliga kostnadsslag. Styrelsens målsättning med denna åtgärd är att Bolaget snarast möjligt skall uppnå lönsamhet, beaktat ett fokus på Aventus NowCast, samtidigt som mer tid ges till att lansera de nya satsningsområdena. Det är trots den kraftiga kostnadsåtstramningen styrelsens bedömning att nödvändig strategisk kompetens behålls i Bolaget, samtidigt som den framtida möjligheten att skala upp Bolagets verksamhet är god.

Ingen lönsamhetsprognos kommer att lämnas men goda förutsättningar för lönsamhet

Eftersom lönsamhetstidpunkten baseras på ett antal i dag okända faktorer, främst vad gäller tidpunkterna för när de nödvändiga nya kundkontrakten kommer att erhållas, så väljer styrelsen av försiktighetsskäl och utifrån Bolagets historik att inte lämna någon prognos för när lönsamhet kommer att uppnås. Det är styrelsens mycket starka övertygelse att lönsamhet kommer att uppnås under 2016.

Uttalande från Styrelseordföranden

”Det är med stor framtidstro och energi som styrelsen och ledningen i AVTECH nu kommer att lägga sitt fulla fokus på att uppnå lönsamhet, och vidare i takt med att kontrakt och nya spännande satsningsområden lanseras, en mycket god lönsamhet”, säger Bo Redeborn AVTECH’s Styrelseordförande. ”Fokuseringsarbetet speglar på inget sätt något misslyckande med våra aktiviteter utanför Aventus NowCast, och arbetet har heller inte med vår finansiella stabilitet att göra i det vi har en kassa som täcker flera års drift även utan några intäkter överhuvudtaget. Däremot speglar fokuseringen en kraftsamling för att uppnå det vi under en längre tid har förespeglat marknaden samtidigt som bolaget byter kontor till en fantastiskt inspirerande och innovativ miljö i Kista Science Tower. Samtidigt kommer vi också att formera oss runt några nya och högst innovativa satsningsområden som jag av konkurrensskäl idag dessvärre inte kan kommentera. Satsningarna innefattar och täcker dock det jobb som vi har gjort inom Wake Vortex och Time-based Operations”, fortsätter Bo Redeborn. ”Att genomföra kostnadsreduktioner är aldrig roligt, men utifrån det sätt som vi nu genomför fokuseringen så är det min och styrelsens starka övertygelse att vi kombinerar det bästa av två världar, då vi förhoppningsvis ska uppnå lönsamhet inom en rimlig tidsperiod samtidigt som vi bygger för ett ännu större företagsvärde i framtiden”, avslutar Bo Redeborn.

För mer information, vänligen kontakta

Bo Redeborn, Styrelseordförande, +46 (0) 8 544 104 80

Christer Staaf, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.