AVTECH:s styrelse föreslår återupptagna preferensaktieutdelningar

Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” eller ”Bolaget”) har beslutat att inför kommande bolagsstämma den 9 juni 2014 föreslå för bolagsstämman att beslut tas om att återuppta de kvartalsvisa preferensaktieutdelningar som avbröts i samband med bolagets rekonstruktion under sommaren 2013. Den senaste preferensaktieutdelningen skedde med avstämningsdag 2013-04-30. Om bolagsstämman bifaller styrelsens förslag så kommer nästa preferensaktieutdelning att ske vid den närmast efterföljande avstämningstidpunkten efter bolagsstämman, d.v.s. den 31 juli 2014. Utdelningen den 31 juli 2014 skall då enligt AVTECH’s bolagsordning inkludera innestående utdelningsbelopp uppräknat med en faktor motsvarande en årlig räntesats om tjugo procent, med början från den kvartalsvisa tidpunkt då respektive utdelning skulle ha skett.

”Jag är glad för att styrelsen nu har tagit beslut om att föreslå för årsstämman att AVTECH’s preferensaktieutdelningar skall återupptas” säger Christer Staaf, VD i AVTECH. ”Preferens-aktieutdelningarna avbröts under sommaren 2013 i och med det svåra läge som bolaget befann sig i då. I ett läge som nu har förbättrats är det viktigt för AVTECH att möta de förväntningar som bolagets investerare ställer, vilket specifikt för våra preferensaktier ju handlar om utdelningar”, fortsätter Christer Staaf. ”Trots styrelsens beslut om att föreslå en utdelning är det viktig att notera att det givetvis är årsstämman i juni som kommer att fatta det formella beslutet om en eventuell utdelning”, avslutar Christer Staaf.

För mer information, vänligen kontakta

Christer Staaf, VD, +46 (0) 8 544 104 80

Jonas Saric, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Mangold Fondkommission AB, tel: 08-503 01 550, till Certified Adviser.