AVTECH genomför riktad nyemission av B-aktier om 11,25 MSEK

Styrelsen för AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om en riktad nyemission av 5 625 000 B-aktier till en mindre grupp investerare. Teckningskursen om 2,00 SEK / B-aktie motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för AVTECH’s B-aktie under 30 handelsdagar på NASDAQ OMX First North med slutdatum den 17 januari 2014, avrundat uppåt till närmaste jämn tioöring, utan särskild rabatt. Emissionen tillför bolaget 11,25 MSEK före emissionskostnader om ca 50 KSEK.

"Vi är mycket glada över förtroendet från de kapitalstarka externa investerare som deltar i den riktade nyemissionen. Emissionen säkerställer inte enbart medel för utökade långfristiga säljsatsningar, utan ger även AVTECH flexibilitet samt förbättrade förutsättningar att snarast möjligt nå sin fulla potential. Vi ser fram emot en spännande resa tillsammans med våra nya och gamla ägare", säger Christer Staaf, VD och styrelseledamot i AVTECH.  

Emissionen genomförs med stöd av bemyndigande erhållet på extra bolagsstämma den 16 augusti 2013 och medför en aktieutspädning om cirka 11,1 procent. Genom emissionen ökar antalet B-aktier i AVTECH med 5 625 000 från 35 830 609 B-aktier till 41 455 609 B-aktier. Därmed ökar det totala antalet A-, B- och preferensaktier från 44 862 720 aktier till 50 487 720 aktier och aktiekapitalet ökar med cirka 560 738 SEK från cirka 4 472 219 SEK till cirka 5 032 957 SEK.

Syftet med emissionen är primärt att stärka Bolagets säljverksamhet samt till IT-resurser för att möjliggöra snabb implementering av förväntade volymkunder.

Mangold Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare åt AVTECH och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB har agerat legal rådgivare åt AVTECH i samband med den riktade emissionen.

För mer information, vänligen kontakta

Christer Staaf, VD, +46 (0) 8 544 104 80

Jonas Saric, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Mangold Fondkommission AB, tel: 08-503 01 550, till Certified Adviser.