AVTECH vinner två kontrakt inom det viktiga Wake Vortex-området (turbulens genererad av vingspetsvirvlar) med en betydande flygplats i Mellanöstern.

Turbulens genererad av vingspetsvirvlar begränsar kapaciteten samt utgör en potentiell säkerhetsrisk vid flygplatser världen över. AVTECHs nyligen utvecklade verktyg för analys och hantering av detta problem bidrar till att förbättra flygplatsers kapacitet, samtidigt som säkerhetsnivåerna bibehålls eller ökas.

AVTECH har genom sitt intressebolag AVTECH Middle East LLC vunnit två kontrakt med en betydande flygplats i Mellanöstern inom det viktiga Wake Vortex-området. Det första kontraktet – ”Wake Strength-projektet” – syftar till att kvantifiera styrkan på den turbulens som genereras av vingspetsvirvlar under nuvarande inflygningar till flygplatsen, och det andra kontraktet – ”Wake Monte Carlo-projektet” – till att utvärdera vingspetsvirvel-turbulensen hos flygplan som flyger och landar enligt de nya inflygnings- och landningsprocedurer som planeras. Det övergripande målet med bägge projekten är att ta fram beslutsunderlag för att undvika framtida kapacitetsproblem orsakade av vingspetsvirvelturbulens.

Wake Strength-projektet kommer att, för första gången någonsin, möjliggöra en analys och ett fastställande av vingspetsvirvelturbulensens intensitet genom analys av data från flygplan. Analysen kommer att göras med hjälp av data som lagras i flyplans ”svarta lådor”, med hjälp av en mjukvara som utvecklats av AVTECH France, AVTECHs franska dotterbolag i Toulouse. All framtida analys av vingspetsvirvelturbulens rekommenderas enligt det EC-finansierade projektet WakeNet3* att genomföras på detta sätt.

Wake Monte Carlo-projektet handlar om analys av nya inflygnings- och landningsprocedurer med hjälp av över en miljon simulerade flygningar. Simuleringarna kommer att bedöma vingspetsvirvelturbulensens intensitet, rörelse och upplösning baserat på en rad olika faktorer, bl a trafikmix och väderförhållanden. Monte Carlo-projektet säkerställer att de oavsiktliga eventuella konsekvenserna av de nya inflygnings- och landningsprocedurerna kan förutses redan innan den första faktiska flighten har genomförts. Monte Carlo-simuleringarna kommer att genomföras på AVTECHs huvudkontor i Stockholm.

“Den här regionen är belägen i en unik mesometeorologisk zon, vilket påverkar vingspetsvirvlarnas rörelser och upplösning. Våra unika verktyg gör det möjligt att studera vingspetsvirvlar i olika situationer i detta specifika luftrum,” säger Lars GV Lindberg , VD för AVTECH ME LLC.

”Hur problemet med Wake Vortex tacklas är en angelägen fråga för flygplatser världen över på grund av den direkta inverkan som vingspetsvirvelturbulens har på kapacitet och säkerhet. AVTECH har investerat betydande resurser i att utveckla mjukvaruapplikationer som avhjälper problemen med Wake Vortex. Det forskningsbidrag som AVTECH erhöll från VINNOVA, Sveriges Innovationsmyndighet, i april 2012, har möjliggjort en större satsning inom produktutveckling och validering redan innan dessa två projekt har startat,” säger David Alvord, VD för AVTECH Sweden AB (publ).

De båda projekten har påbörjats och beräknas vara slutförda den 15 december 2012, och avtalsvärdet uppskattas till motsvarande ca 1 MSEK.

*Läs mer om WakeNet3 på www.wakenet.eu

För mer information:
Charlotte Johnston Lönnberg
Direkt: +46 (0) 8 544 104 82
E-mail: charlotte.johnston@avtech.aero

OM AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globlal flygindustrin olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Thenberg & Kinde Fondkommission AB till Certified Adviser.