AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – september 2017

 • AVTECH-koncernens omsättning för det tredje kvartalet 2017 uppgick till MSEK 3,7(2,7).
 • Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2017 var MSEK -0,8 (-2,0) och för niomånadersperioden MSEK -3,2 (-8,9). Nettoresultatet för det tredje kvartalet 2017 uppgick till MSEK -0,8 (-2,0) och för niomånadersperioden -3,2 (-8,9) eller SEK -0,06 (-0,16) per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det tredje kvartalet 2017 till MSEK -1,0 ( -3,0). Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 21,3 (vid föregående årsskifte 25,1).
 • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 30,3 (vid föregående årsskifte 33,9) eller SEK 0,54 (0,60) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 98,1 (96,9) procent.
 • Under april månad etablerades ett samarbetsprojekt mellan Met Office, easyJet, flygplatsen på Gatwick i London och AVTECH. Avsikten med projektet var att förbättra effektiviteten för ankommande flygplan till Gatwick, genom användning av Aventus som tidsstyrningsverktyg (TBO – Time Based Operation).
 • I juni 2017 kommunicerade bolaget att AVTECH och easyJet,ett av Europas ledande flygbolag, har kommit överens om att driftsätta AVTECH`s Aventus Nowcast Full Flight till hela easyJet flottan, inkluderande både schweiziska och brittiska flygplan. Beslutet är en följ av det positiva resultatet vid den nyligen genomförda produktutvärderingen. Detta efter att ha identifierat källan till problemen med att producera det data-set som krävdes för expansion av kontraktet till ett fullt ut betalande kommersiellt avtal. Driftsättning av Aventus för resterande del av easyJets flotta förväntas slutföras under kvartal fyra.
 • Under september månad färdigutvecklades första versionen av AVTECH´s Aventus SIGMA-lösning. Aventus SIGMA är en högkvalitativ tjänst som med hög precision presenterar signifikanta väder- förhållanden såsom isbildning, turbulens, vulkanisk aska, etc. till flygplanets cockpit i realtid. I den första versionen har AVTECH och Met Office (UK) fokuserat på högupplöst turbulens samt SIGMET information längst rutten. Lanseringen av SIGMA turbulens kommer att ske under fjärde kvartalet. Utvecklingen har skett i nära samarbete med Met Office (UK) och med easyJet som lanseringskund.
 • Rekrytering av ytterligare mjukvaruutvecklare har skett under perioden då förväntad omsättningsökning väntas som resultat av SIGMA och andra satsningar.
 • Under perioden har vårt utökade samarbete med Met Office (UK) utöver en skräddarsydd högupplöst turbulenslösning för SIGMA också resulterat i ytterligare förbättringar av existerande Aventus vind och temperaturprognoser. Detta innebär en succesivt förbättrad kundnytta (bränslebesparing, punktlighet och flygsäkerhet) av Aventus Nowcast systemet. Detta ligger i linje med den kvalitetsgaranti som AVTECH och Met Office (UK) gemensamt erbjuder AVTECHs kunder.
 • I september kommunicerades det pågående arbetet med att ta fram en SIGMA iOS App där väderrapporter samt Aventus NowCast visualiseras för pilotanvändaren. Produkten skall även kunna bli ett kraftfullt verktyg för annan flygoperativ personal.                       

Händelser efter periodens slut

 • AVTECH offentliggjorde i oktober att ett kommersiellt samarbete inletts med Lufthansa Cargo AG, ( Aventus Nowcast). Tjänsten, (Aventus Nowcast) ger piloten tillgång till väderdata av högsta kvalitet och effektivisering kan då ske vad gäller optimering av flygbanan och på sätt även minska både bränsleförbrukning och miljöpåverkande utsläpp. Samtalen med övriga flygbolag i Lufthansa-gruppen fortsätter också, där affärsförutsättningarna är tämligen likartade.
 • Utveckling av Aventus SIGMA vädervarningar fortgår. Utvecklingen av tjänsten, som för närvarande genomgår slutprovning i AVTECHS`s testmiljö, har krävt utveckling av tekniska lösningar som tagit mer tid i anspråk än vad som initialt förutsågs. Tjänsten förväntas sättas i drift hos våra utvecklingskunder, easyJet och BRA – Braathens Regional Airlines, under 4:e kvartalet 2017.

      

För ytterligare information, vänligen kontakta
Christer Fehrling, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80
Britt-Marie Lodenius, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80
eller besök bolagets hemsida www.avtech.aero
AVTECH Sweden AB (publ), organisationsnummer 556568-3108, har sitt säte i Stockholms kommun.
Postadress: Färögatan 33, 24 tr, 164 51 KISTA, Sverige.
   

Bolagets B-aktie (kortnamn AVT B) handlas sedan februari 2012 på NASDAQ OMX First North. Bolagets A-aktie handlas inte på någon marknadsplats. Certified Adviser är f.n. Redeye AB (www.redeye.se), tel: 08-545 01 330. För förklaring av tekniska termer, se ordlista på sidan 73 i bolagets Nyemissionsprospekt 2011. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2017 kl 08.30 CET.
  

OM AVTECH koncernen
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins aktörer såsom flygbolag, flygplatser, flygtrafikledningsleverantörer, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hel flygoperation optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, kapacitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Kista. För mer information, se www.avtech.se.