AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – september 2014

 • AVTECH-koncernens omsättning för det tredje kvartalet 2014 uppgick till MSEK 3,2 (2,3). Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 8,4 (5,1).

 • Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2014 var MSEK -0,8 (-1,7) och för niomånadersperioden MSEK –4,0 (-7,5). Nettoresultatet för det tredje kvartalet 2014 uppgick till MSEK -0,8 (-1,8) och för niomånadersperioden till -4,1 (-8,1) eller SEK -0,08 (-0,63) per aktie.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det tredje kvartalet till MSEK -2,8       (-2,3) och för niomånadersperioden till MSEK -4,2 (-3,4) eller SEK -0,09 (-0,27) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 6,9 (vid årsskiftet 1,5) vilket motsvarar SEK 0,14 (0,03) per aktie.

 • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 22,2 (vid årsskiftet 15,9) eller SEK 0,44 (0,35) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 76,6 (64,2) procent.

 • AVTECH offentliggjorde under det första kvartalet 2014 att bolagets intressebolag AVTECH Middle East LLC tilldelats tre optioner med ett kontraktsvärde om maximalt ca 2,8 MSEK till det tidigare kommunicerade kontraktet avseende Wake Vortex i Dubai.

 • AVTECH offentliggjorde i början av juli 2014 att man ingått ett avtal med Southwest Airlines om implementation av Aventus NowCast Descent under det tredje och fjärde kvartalet 2014 i Southwest Airlines fulla ruttnät, omfattande cirka 94 000 flighter per månad och 94 flygplatser. Det femåriga avtalet är ett fastprisavtal med ett icke offentliggjort kontraktsvärde som innehåller flera mekanismer för betydande framtida potentiella prisjusteringar, bl.a. relaterat till storleken på de besparingar som Aventus kommer att medföra.

 • AVTECH genomförde i januari 2014 en riktad nyemission av B-aktier till en mindre grupp investerare. Emissionen tillförde AVTECH 11,25 MSEK före emissionskostnader.

 • Styrelsen i AVTECH offentliggjorde i september 2014 att styrelsen beslutat föreslå för extra bolagsstämma att genomföra en riktad nyemission av sex miljoner nya B-aktier om 7,00 kronor per aktie till fem kvalificerade icke offentliggjorda investerare. Emissionen kommer tillföra AVTECH 42 MSEK före emissionskostnader (se avsnittet ”händelser efter periodens slut”).

  Händelser efter periodens slut

 • AVTECH offentliggjorde i början av oktober 2014 att man erhållit ytterligare ett tilläggsavtal avseende Wake Vortex i Dubai, med ett kontraktsvärde om ca 1,25 MSEK.

 • AVTECH offentliggjorde den 21 oktober 2014 att man ingått avtal med Etihad Airways om implementation av Aventus NowCast Descent för Etihads verksamhet vid London Heathrow, Jakarta och Abu Dhabi. Avtalet löper under två månader under vilket en analys kommer att genomföras vid de tre flygplatserna för att utgöra grund för en förhandling om expansion av tjänsten till Etihads fulla ruttnät omfattande cirka 90 flygplatser runt om i världen.

 • Extra bolagsstämma i AVTECH beslutade i oktober 2014 om riktad nyemission av sex miljoner nya B-aktier till ett pris om 7,00 kronor per aktie. Emissionen genomfördes i oktober 2014.