AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari – december 2019

 • AVTECH-koncernens omsättning för det fjärde kvartalet 2019 uppgick till MSEK 3,8(3,4).

 • Rörelseresultatet före avskrivningar för det fjärde kvartalet 2019 var MSEK +0,5 (+0,7).

 • Nettoresultatet för det fjärde kvartalet 2019 uppgick till MSEK -0,3 (+0,1) eller SEK -0,005 (+0,002) per aktie och för tolvmånadersperioden +0,8(-1,9).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det fjärde kvartalet 2019 till MSEK +0,2 (-0,1). Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 13,3 (15,7 vid föregående årsskifte). Ökade marknads- och utvecklingsinsatser på ca 2,3 MSEK har påverkat likviditeten under januari – december.

 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till MSEK 28,9 (28,1 vid föregående årsskifte) eller SEK 0,51 (0,50) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 92,50 (92,70) procent.

Att omsättningen för kvartalet blir lägre än prognos är till största del ett resultat av förseningar i pågående kontraktsprocesser med nya flygbolag.

Under kvartalet ingicks ett kontrakt med Eurowings om Aventus Full-flight vindupplänkningar från den 1a december.

Lanseringen av AVTECHs nya Cruise Optimizer fortsatte under Flight Ops mässan i London den 3-4 december, där Norwegian framför samtliga deltagande flygbolag presenterade sina positiva erfarenheter av tjänsten samt dess bränslebesparingseffekter.

Ett beslut har tagits att skjuta på EASA (European Union Aviation Safety Agency) godkännandet av proFLIGHT till förmån för en utrullning av den planerade betalversionen i Q1. I och med detta lanserar vi i första skedet proFLIGHT direkt till alla de piloter som redan nu testar tjänsten.

 • Med proFLIGHT kan piloter få en grafisk helhetslösning innehållande AVTECHs Aventus Full Flight, cruise optimering samt vädervarningssystemet SIGMA. Detta innebär att flygplan som är utrustade med WiFi, eller satellitkommunikation kan få information i realtid antingen genom denna form av kommunikation eller via ACARS.

Följande marknadsaktiviteter har bland annat genomförts under kvartalet:

 • 2 publicerade artiklar i fackpress – ”Avoiding Turbulence” (proFLIGHT) samt ”Let precise winds optimize every flight with AVTECH In-flight Cruise Profile Optimizer”

 • Mässdeltagande på två mässor – EFB Users Forum, Madrid, vilken resulterade i 18 nya bolagskontakter, samt Flight Ops Conference, London vilken resulterade i 15 nya bolagskontakter

 • Kampanjer via email och sociala medier

  • Cruise-optimizer kampanj

   • 61 kontaktade Cargo-operatörer genererade 6 leads

   • 67 kontaktade 737-operatörer genererade 17 leads

  • Turbulence kampanj riktad mot Longhaul bolag

   • 100 kontakter genererade 9 leads

Det succesivt ökade intresset för hjälpmedel som stödjer flygbolagens ökande behov av att spara bränsle, bli mer miljöansvariga och undvika turbulens under flygningen gör att vårt nuvarande produktutbud verkar attrahera allt fler flygbolag.

En ökande oro i flygbranschen generellt, orsakad av bl.a. osäkerheten inför vilka effekter den globala uppvärmningen kommer att leda till inom flyget. En förväntad global konjunkturnedgång samt tecken på att fler flygbolag går mot en period av sämre lönsamhet är en annan bidragande faktor. En fortsatt oklarhet kring flygstoppet av 737 MAX fortsätter också att påverka fokus hos flera av AVTECHs nuvarande och blivande kunder. Dessa faktorer till trots kan vi konstatera ett ökande intresse för våra produkter. 

Händelser efter periodens slut

 • Eurowings är i full drift med Aventus Full-flight Winds till ca 100 flygplan och under våren 2020 genomförs analys och utvärdering av resultatet. Denna analys utgör sedan underlag för övriga bolag inom Lufthansagruppen att besluta om att ansluta sig till tjänsten.

 • Dialogen med easyJet har under januari tagit en positiv riktning och det ser ut som att en lösning på nuvarande kommunikationsbegränsning kan vara nära. Detta skulle möjliggöra en fullständig utrullning av climb- och cruise-vindar samt ett fördjupat samarbete kring cruise-optimering och turbulensvarningar.

 • Testperioden med en medelstor europeisk operatör, enligt tidigare kommunicerat Letter of Intent (LOI), fortgår enligt plan och förväntas övergå i ett kommersiellt kontrakt under första kvartalet 2020.

 • Ytterligare ett europeiskt flygbolag har i januari startat en testperiod avseende Aventus full-flight samt SIGMA, vilken beräknas vara avslutad under andra kvartalet 2020.

 • Dialogen med Southwest fortsätter och har intensifierats angående projekt för cruise-vindar samt cruise-optimering.

 • En fullständig utrullning av AVTECHs Cruise Optimizer har i januari gjorts till hela Norwegians 737NG flotta, bestående av ca 100 flygplan. Detta betyder att Norwegian är första referenskund och kommersiell användare av denna mer avancerade optimeringstjänst från AVTECH. Norwegian ställer upp och hjälper till att marknadsföra tjänsten till fler flygbolag via artiklar, mässor och möten.

 • proFLIGHT används nu av över 1000 piloter från fler än 100 olika flygbolag. Under Q1 fortsätter arbetet med att rulla ut en betallösning som gör appen tillgänglig för enskilda professionella pilotanvändare. Parallellt med detta fortsätter marknadsföringen för att göra så många piloter som möjligt medvetna om fördelarna med proFLIGHT samt att drastiskt öka antalet användare.

 • AVTECHs omsättning består idag till största del av intäkter från en produkt, Aventus. Vi ser framöver ett stort intresse och en potential i våra nyutvecklade produkter Optimizer, proFLIGHT och SIGMA. Fler kunder och fler produkter till nuvarande kunder.

 • Den 30e januari genomförde AVTECH ett online-webinar för proFLIGHT. Detta genererade ett mycket stort intresse med över 138 personer från fler än 67 flygbolag.

  • Videolänk görs tillgänglig på AVTECHs hemsida under februari

 • Under första kvartalet är huvudfokus i vår marknadsföring Miljö, Cruise Optimizer samt proFLIGHT.
  • Den 7e februari släpptes en press-release av Norwegian avseende deras erfarenheter av att använda AVTECHs Cruise Optimizer tjänst, och den besparing på 10-15 000 ton CO2 per år den förväntas generera.
  • Två artiklar i fackpress är i nuläget planerade; en med fokus på miljö och den andra med fokus på uniciteten och effekten av högupplöst 10K väder
  • Dessutom planeras en videokampanj med MetOffice runt fördelarna av högupplöst väder.
    

 •  En viktig del av vår marknadsföringsplan utgör deltagande på mässor och konferenser för flygindustrin. AVTECH tillsammans med MetOffice planerar i nuläget att delta på:
  • Airline & Aerospace MRO & Flight Operations IT Conference – Americas – 11-12 Mars, Miami
   Under denna mässa kommer Norwegian presentera erfarenheter och resultat som användare av AVTECHs Cruise Profile Optimizer.
  • 14th Annual Flight Operations Conference, 1-2 Dec, London
 • Förberedande planering har genomförts av en tjänst för monitorering av flygning genom vulkanisk aska i syfte att optimera motorunderhåll. Projektet skall ta ca 6 månader från projektstart och avvaktar just nu klartecken från dedikerad utvecklingskund. Tjänsten bedöms vara intressant för fler flygbolag.

För ytterligare information, vänligen kontakta
David Rytter, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80
Britt-Marie Lodenius, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80

eller besök bolagets hemsida www.avtech.aero, https://old.avtech.aero/report#content
AVTECH Sweden AB (publ), organisationsnummer 556568-3108, har sitt säte i Stockholms kommun.
Postadress: Färögatan 33, 24 tr, 164 51 KISTA, Sverige.

Bolagets B-aktie (kortnamn AVT B) handlas sedan februari 2012 på NASDAQ  First North Growth Market. Bolagets A-aktie handlas inte på någon marknadsplats.  Certified Adviser är Redeye AB (www.redeye.se), tel: 08-121 576 90, e-postadress certifiedadviser@redeye.se. För förklaring av tekniska termer, se ordlista på sidan 73 i bolagets Nyemissionsprospekt 2011. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2020 kl 08.30 CET