AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari – december 2017

 • AVTECH-koncernens omsättning för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till MSEK 4.1(3,2).  Omsättningen för tolvmånadersperioden uppgick till 14,1 (11,5).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar för det fjärde kvartalet 2017 var MSEK + 0,3 (-2,7) , för 12 månaders perioden + 1,3 (-5,5)
 • Nettoresultatet för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till MSEK -0,3 (-2,7) och för tolvmånadersperioden -3,5 (-11,5) eller SEK -0,06 (-0,20) per aktie.
 • Under 12 månadersperioden har  investeringar  i nya produkter gjorts.  MSEK 3,7 (3,0) av dessa ny investeringar har  aktiverats. 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det fjärde kvartalet 2017 till MSEK -1,0 ( -1,3). Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 20,4 (vid föregående årsskifte 25,1).
 • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 30,0 (vid föregående årsskifte 33,9) eller SEK 0,52 (0,60) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 95,9 (96,9) procent.
 • Under året har vårt  samarbete med Met Office (UK) ytterligare fördjupats. Met Office har å sin sida vidareutvecklat, High-Resolution Weather (HRW) , en världsunik förfinad väderprognos. Denna väderprognos har numera en vädergrid på 10×10 km vilket är avsevärt bättre än marknadsstandarden 140×140 km. En förfinad vädergrid innebär bl. a att turbulens kan upptäckas på t.ex. 10 000 m höjd direkt över tippen på Jylland jämfört med traditionella prognoser där turbulensvarningar utfärdas över stora delar av området Nordsjön. När High-Resolution Weather (HRW) prognoser kombineras med AVTECHs unika kompetens att sända detaljerad och tillförlitlig information via datalänk  direkt och i realtid till flygplanets cockpit, ökar möjligheterna påtagligt för flygbolagen att förbättra bränslebesparing, flygsäkerhet samt tidsnoggrannhet.
 • Under april månad etablerades ett samarbetsprojekt mellan Met Office, easyJet, flygplatsen på Gatwick i London och AVTECH. Avsikten är att förbättra effektiviteten för ankommande flygplan till Gatwick, genom användning av Aventus som tidsstyrningsverktyg (TBO – Time Based Operation).
 • I juni 2017 kommunicerade bolaget att AVTECH och easyJet, ett av Europas ledande flygbolag, har kommit överens om att driftsätta AVTECH`s Aventus Nowcast Full Flight till hela easyJet flottan, inkluderande både schweiziska och brittiska flygplan. Beslutet är en följ av det positiva resultatet vid den genomförda produktutvärderingen.    Driftsättning av Aventus för resterande del av easyJets  flotta är nu  i slutfasen.  
 • Under september månad färdigutvecklades första versionen av AVTECH´s Aventus SIGMA-lösning. Aventus SIGMA är en högkvalitativ tjänst som med hög precision presenterar signifikanta väder- förhållanden såsom isbildning, turbulens, vulkanisk aska, etc. till flygplanets cockpit i realtid. I den första versionen har AVTECH och Met Office (UK) fokuserat på högupplöst turbulens  längs vald flygbana. Aventus SIGMA  har under det fjärde kvartalet 2017 satts i drift hos BRA – Braathens Regional Airlines och Norwegian.
 • AVTECH offentliggjorde i oktober att ett kommersiellt samarbete inletts med Lufthansa Cargo AG avseende Aventus Nowcast. Produkten ger piloten tillgång till väderdata av högsta kvalitet och effektivisering kan då ske vad gäller optimering av flygbanan och på så sätt även minska både bränsleförbrukning och miljöpåverkande utsläpp. Samtalen med övriga flygbolag i Lufthansa-gruppen fortsätter också, där affärsförutsättningarna är tämligen likartade.
 • Under året har satsningar gjorts på att vidareutveckla  Aventus systemet (Nowcast och SIGMA). Detta utvecklingsarbete har bedrivits i samarbete med  bl. a Norwegian och BRA. Dessa satsningar har resulterat i en utökning av användbarheten av produkterna, även för de flygplanstyper som ännu ej är fullt anpassade för att kunna utnyttja informationen från Aventus systemet.
 • Under året har även satsningar gjorts för att  ytterligare användaranpassa Aventus systemet. I september kommunicerades det pågående arbetet med att ta fram en SIGMA iOS Tablet App där väderprognoser och varningar samt Aventus NowCast visualiseras för pilotanvändaren. Produkten skall även kunna bli ett kraftfullt verktyg för annan flygoperativ personal.

Händelser efter periodens slut

 • EasyJet förväntas att under 2018 ansluta sig till gruppen av utvecklingskunder för  SIGMA vädervarningssystem där BRA samt Norwegian sedan tidigare ingår.
 • En stigande marknadsefterfrågan på produkter och tjänster inom vårt produktområde samt en genomförd breddning av AVTECHs produktsortiment har lett till ett beslut om en avsevärd ökning av marknadsaktiviteter inför 2018.
 • Det under 2017 etablerade samarbetsprojektet mellan Met Office, easyJet, flygplatsen på Gatwick i London och AVTECH fortsätter. Inom ramen för samarbetet har olika lösningar för att effektivisera luftrumsutnyttjandet diskuterats. Projektet fortsätter med målsättningen att utveckla tekniska och finansiella modeller för uppstart av ett införande projekt  under  2018.
 • Under januari månad har en närstående grupp av piloter påbörjat användningen av SIGMA iOS Tablet App. Detta görs som ett sista steg av verifiering och produktanpassning inför en lansering under Q2 2018.
 • AVTECHs uttalade strategi om kunddriven utveckling av produkter och tjänster har medfört ett nära samarbete med våra kunder. Detta har resulterat i produkter med hög kundnytta som är användarvänliga och lättintegrerade utan behov av förändringar i flygplanets hårdvara.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Christer Fehrling, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80
Britt-Marie Lodenius, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80
eller besök bolagets hemsida www.avtech.aero
AVTECH Sweden AB (publ), organisationsnummer 556568-3108, har sitt säte i Stockholms kommun.
Postadress: Färögatan 33, 24 tr, 164 51 KISTA, Sverige.

Bolagets B-aktie (kortnamn AVT B) handlas sedan februari 2012 på NASDAQ OMX First North. Bolagets A-aktie handlas inte på någon marknadsplats. Certified Adviser är f.n. Redeye AB (www.redeye.se), tel: 08-545 01 330. För förklaring av tekniska termer, se ordlista på sidan 73 i bolagets Nyemissionsprospekt 2011.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2018 kl 08.30 CET.

OM AVTECH koncernen
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins aktörer såsom flygbolag, flygplatser, flygtrafikledningsleverantörer, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hel flygoperation optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, kapacitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Kista. För mer information, se www.avtech.se