AVTECH Sweden AB (publ) ansöker om rekonstruktion, byter VD, genomför besparingar, ändrar tidigare lämnad prognos, samt informerar om kontrakt

Styrelsen för AVTECH Sweden AB (publ) meddelar idag:

– att man beslutat att idag inlämna ansökan om rekonstruktion till Attunda tingsrätt

– att likvida medel för att finansiera bolaget under rekonstruktionen kommer att tillföras

– att Christer Staaf, en av koncernens huvudägare, tillträder som Verkställande Direktör och koncernchef för AVTECH Sweden AB under rekonstruktionsperioden

– att en omfattande intern omorganisation inkluderande betydande kostnadsbesparingar samt fokus på försäljning kommer att genomföras och kommuniceras i detalj i närtid

– att AVTECH Swedens intressebolag AVTECH Middle East LLC i närtid med stor sannolikhet kommer att ingå ett viktigt konsultkontrakt

– att koncernen med anledning av ovan frångår sin tidigare kommunicerade prognos om lönsamhet under Q3 2013. Prognos för när detta ska uppnås kan för närvarande inte lämnas

Rekonstruktion
Styrelsen har beslutat att idag inlämna ansökan om rekonstruktion till Attunda tingsrätt som en konsekvens av att tidigare kommunicerade aktiviteter med avseende på att finna en långsiktig finansiell lösning för AVTECH-koncernen inte framgångsrikt har kunnat genomföras inom den behövda tidsramen, trots intensiva aktiviteter och positiva dialoger med ett flertal potentiella investorer. Rekonstruktionen syftar till att ge ytterligare tid till att implementera en långsiktig lösning och kommer finansieras genom pågående och kommande arbeten, samt genom likviditetstillförsel från bolagets huvudägare.  

Ny VD och koncernchef
Christer Staaf, en av koncernens huvudägare, tillträder fr.o.m. idag som Verkställande Direktör och koncernchef för AVTECH Sweden AB under rekonstruktionsperioden, vilken beräknas till tre månader. Frånträdande VD och koncernchef David Alvord kvarstår till styrelsens disposition och kommer även framöver att verka i en viktig roll i koncernen.

Intern omorganisation och kostnadsbesparingar
En omfattande intern omorganisation inkluderande betydande kostnadsbesparingar kommer att genomföras och kommuniceras i detalj i närtid.

Konsultkontrakt
AVTECH Swedens intressebolag AVTECH Middle East LLC kommer i närtid med stor sannolikhet ingå ett viktigt konsultkontrakt med en kund i Mellanöstern avseende ett större projekt som i utgångspunkten kommer att löpa under en tidsperiod om 14 månader, med möjlighet för förlängning under en avsevärd tillkommande tidsperiod. Kontraktet är inte slutförhandlat men har ett kontraktsvärde för AVTECH Sweden uppgående till minimum ca 3,1 MSEK under de fjorton månaderna med chans till betydande potentiella volymökningar. Kontraktet är viktigt såväl under rekonstruktionsfasen som därefter eftersom den bidrar med tillförsel av behövlig likviditet, såväl som med bevis för AVTECH’s tekniska kompetens, vilket är viktigt i det kommande arbetet med att implementera en hållbar finansiell lösning.

Prognos
Med anledning av ovanstående frångår AVTECH-koncernen sin prognos som tidigare angett ett resultat- och kassaflödesmässigt break-even under Q3 2013. Prognos för när detta ska uppnås kan för närvarande inte lämnas.

Uttalande från styrelseordförande och tillträdande Verkställande Direktör
"Det är med stor besvikelse jag ser att våra aktiviteter med avseende på att hitta en långsiktig finansiell lösning för AVTECH-koncernen inte har lyckats inom den tidsram som vår existerande finansiering har medgivit", säger AVTECH Sweden AB:s styrelseordförande Lars GV Lindberg. "Bolagets styrelse och ledning har lagt betydande kraft på att finna en långsiktig finansieringslösning med rimliga konsekvenser för samtliga bolagets intressenter, men har trots mycket hårt arbete och ett flertal positiva diskussioner inte lyckats inom den tidsram som varit nödvändig utifrån utfallet av den misslyckade preferensaktieemissionen i november 2012. Det är också med stor besvikelse jag konstaterar att koncernens försäljning inte har tagit fart i den grad som vi tidigare har förutsett, vilket i sig har varit en förutsättning för koncernens nuvarande satsningar och kostnadskostym, och är en grundläggande orsak till varför vi är där vi är idag, fortsätter Lars GV Lindberg. "När vi nu genomför ett antal omfattande förändringar för att säkerställa en lönsam framtid vill jag särskilt tacka avgående VD och koncernchef David Alvord för det hängivna arbete han utfört i drygt tre år. David kommer även fortsättningsvis ha en viktig men förändrad roll i AVTECH-koncernen under den tillträdande VD:n och koncernchefen, Christer Staaf."

"Det är med stor tillförsikt och kampanda jag tillträder tjänsten som VD och koncernchef för AVTECH-koncernen",  säger Christer Staaf, tillträdande VD och koncernchef för AVTECH. "Jag är övertygad om att den förestående rekonstruktionen kommer att ge oss den tid vi behöver för att framgångsrikt kunna avsluta en långsiktig finansieringslösning. Rekonstruktionen syftar på inget sätt till en ackordslösning med existerande fordringsägare utan till att ge ytterligare tid till en långsiktig lösning", fortsätter Christer Staaf.  "Styrelsen, ledningens funktioner och aktieägandet kvarstår under rekonstruktionen precis som tidigare och företagets löpande verksamhet fortgår. Parallellt med att hitta en långsiktig lösning kommer vi också att omedelbart genomföra en betydande intern omorganisation för att med fokus på både intäkter och kostnader snarast möjligt kunna uppnå lönsamhet. Vi ska när vi går ut ur rekonstruktionen ha ett AVTECH som står starkt, välorganiserat och med stort fokus på försäljning inför den tillväxt som vi fortfarande förväntar oss. Rekonstruktionen speglar på inget sätt någon förändring i AVTECH's potentiella marknad eller i vår speciella roll på den marknaden, däremot att vi måste vidta kraftfulla åtgärder för att kunna kapitalisera på marknaden. Vad den interna omorganisationen och kostnadsbesparingen innebär i detalj kommer jag att återkomma till i närtid, men förändringarna kommer vara genomgripande", avslutar Christer Staaf.

 För mer information, vänligen kontakta:
Lars GV Lindberg, styrelseordförande AVTECH Sweden AB/
Christer Staaf, tillträdande VD AVTECH Sweden AB
Tel: +46 (0) 8 544 104 80
E-mail: lars.linberg@avtech.aero/
christer.staaf@avtech.aero

OM AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Mangold Fondkommission AB till Certified Adviser.