AVTECH omorganiserar samt genomför ledningsförändringar och kostnadsbesparingar

AVTECH Sweden AB (publ) informerar idag om de förändringar som bolaget förhandsaviserat i samband med offentliggörandet av bolagets rekonstruktion för cirka en månad sedan. Förändringarna syftar till lönsamhet via ett fokus på sälj och implementation av de tekniska lösningar och konsultmöjligheter som bolaget har på kort- och mellanlång sikt.

Ny organisationsstruktur

AVTECH har implementerat en ny organisationsstruktur bestående av tre operativa delar; affärsområdet Aventus NowCast, affärsområdet Consultancy samt affärsområdet Research and Development. Affärsområdet Aventus NowCast leds av David Alvord, f.d. VD och koncernchef för AVTECH Sweden AB; affärsområdet Consultancy leds av Ryan Ellison, och affärsområdet Research and Development leds av Anders Palm. Christer Staaf är, vilket har kommunicerats i tidigare press-releaser, nytillträdd VD och koncernchef för AVTECH Sweden, tillika starkt aktiv i företagets försäljningsverksamhet, och Jonas Saric kvarstår som CFO. Försäljnings- och leveransansvaret ligger separat inom affärsområdena Aventus NowCast och Consultancy; marknadsföringsansvaret hanteras överordnat av VD, och IR och HR-ansvaret hanteras överordnat av CFO.

Ledningsförändringar

Följande personer i den tidigvarande ledningen har frånträtt sina befattningar men kvarstår i viktiga roller i AVTECH; David Alvord f.d. VD och koncernchef; Wolfgang Sagmeister f.d. affärsområdeschef för Produkter och Marknadsföring; Alexander Seger f.d. affärsområdeschef för Professionella tjänster. Jonas Saric och Anders Palm kvarstår i sina befattningar, men Anders Palm kommer i augusti 2013 att frånträda sin tjänst för en längre tjänstledighet. Ersättare för Anders Palm under tjänstledigheten har f.n. inte tillsatts.

Kostnadsbesparingar

Som ett led i rekonstruktionen har AVTECH Sweden genomfört kostnadsbesparingar om ca 35% av företagets fasta kostnader, vilket successivt kommer att få genomslag under den kommande tremånadersperioden. De fasta kostnaderna reduceras från ca 1,35 MSEK/mån till cirka 0,85 MSEK/mån. Kostnadsbesparingarna består dels i en reduktion av antalet anställda (en reduktion med 4 personer), dels i en reduktion av diverse kontors- och IT-kostnader.

Förstärkt sälj- och leveransfokus

Den nya organisationsstrukturen innebär, trots färre medarbetare, att AVTECH tillför betydande resurser till företagets sälj- och implementationsverksamhet. 60% av företagets medarbetare är nu verksamma inom affärsområdet Aventus Nowcast; 30% inom affärsområdet Consultancy och 10% inom affärsområdet Research and Development. AVTECH har i tillägg tillgång till ett stort antal kvalificerade underkonsulter inom samtliga affärsområden vilka kan kontrakteras på uppdragsbasis i de fall det finns en betalande slutkund.

Prognos

AVTECH kvarstår utan offentligt kommunicerad prognos för när lönsamhet ska uppnås. En sådan prognos kommer att lämnas under Q3 2013 i samband med att kostnadsreduktionen och säljsatsningarna har börjat få genomslag, samt i samband med att de pågående aktiviteterna med att finna en långsiktig finansieringslösning fortskridit.

”Den omorganisation som vi nu har genomfört är ett mycket viktigt steg för AVTECH att uppnå lönsamhet”, säger VD Christer Staaf. ”Trots att vi dessvärre måste se några av våra duktiga medarbetare gå, samt att vi måste nedprioritera flera av de spännande möjligheter vi har att utveckla unika lösningar med hög lönsamhetspotential på längre sikt, så är jag övertygad om att förändringarna är de rätta och att de dessutom är helt nödvändiga för att både internt och externt bevisa den inneboende potentialen i AVTECH. Förändringarna är inte enbart kortfristiga i det att det finns ett uppenbart behov av att snabbt uppnå lönsamhet, d.v.s. av att reducera kostnaderna och öka intäkterna, utan de är även viktiga i ett längre perspektiv. AVTECH ska efter att ha avslutat en vällyckad rekonstruktion komma ut ur rekonstruktionen som ett bolag med ett starkt inneboende försäljnings- och lönsamhetsfokus och som är attraktivt inte enbart för nuvarande och f.d. medarbetare, utan även för samtliga bolagets intressenter”, fortsätter Christer Staaf. ”Mycket jobb återstår och pressen på samtliga medarbetare är stor, men jag är stolt över det sätt på vilket våra fina medarbetare trots personalneddragningen har tagit till sig de utmaningar som AVTECH står inför och jag är förhoppningsfull inför att situationen kommer att lösa sig till det bästa. Situationen i sig utgör en katalysator för att vi kommer att ha ett ännu bättre AVTECH i framtiden”, avslutar Christer Staaf.

För mer information, vänligen kontakta

Christer Staaf, VD och koncernchef, +46 (0) 8 544 104 80
Jonas Saric, CFO, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Mangold Fondkommission AB till Certified Adviser.