AVTECH kommunicerar en affärsuppdatering

Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH" eller "Bolaget") kommunicerar idag följande affärsuppdatering:

ÅRSSTÄMMA I AVTECH SWEDEN AB (PUBL)
Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, ("Bolaget") har idag kallats till årsstämma den 24 maj 2018 kl. 10 00 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB aktieboken senast fredagen den 18 maj 2018, dels senast fredagen den 18 maj 2018 anmäla sitt deltagande till Bolaget genom brev på adress AVTECH Sweden AB (publ) , Färögatan 33, 164 51 Kista, att: Britt-Marie Lodenius, per telefon 08-544 104 80, per telefax på 08-544 104 89 eller per e-post till info@avtech.aero. Den fullständiga kallelsen tillhandahålls på Bolagets webbplats, www . avtech.aero, och skickas till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

 
AVTECH Sweden AB (publ)
Kista i april 2018,
Styrelsen

 
För mer information, vänligen kontakta

Christer Fehrling CEO +46 (0) 8 544 104 80

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Vpml. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2018 kl 13.00 CET.

Om AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista med kontor i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.