AVTECH Sweden AB (publ)   BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari – december 2013

  • AVTECH-koncernens omsättning för det fjärde kvartalet 2013 uppgick till MSEK 2,2 (2,0). Omsättningen för helåret uppgick till MSEK 7,3 (6,4).
  • Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2013 var MSEK -2,2 (-1,7) och för helåret MSEK -9,7 (-9,6). Nettoresultatet för det fjärde kvartalet 2013 uppgick till MSEK -2,3 (-1,8) och för helåret till -10,4 (-10,0) eller SEK -0,57 (-0,78) per aktie. Engångskostnader om totalt ca MSEK 1,5 avseende finansieringsaktiviteter, företagsrekonstruktionen, avveckling av personal, m.m. belastade årets resultat. Av engångskostnaderna var ca MSEK 1,1 tillförligt det fjärde kvartalet 2013.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det fjärde kvartalet till MSEK -6,2 (-4,8) och för helåret till MSEK -9,6 (-8,7) eller SEK -0,53 (-0,68) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid årets slut till MSEK 1,5 (vid föregående årsskifte 0,0) vilket motsvarar SEK 0,03 (0,00) per aktie. Se händelser efter periodens slut.
  • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 15,9 (vid föregående årsskifte 8,3) eller SEK 0,35 (0,65) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 64,2 (40,2) procent.
  • AVTECH ansökte och beviljades den 27 maj 2013 en företagsrekonstruktion av Attunda tingsrätt. Christer Staaf tillträdde i samband med rekonstruktionen som VD samtidigt som bolaget offentliggjorde en genomgående omorganisering samt kostnadsbesparingar om ca 35%. Rekonstruktionen avslutades i oktober 2013.
  • Styrelsen genomförde i oktober 2013 en fullt tecknad kvittnings- och kontantemission av B-aktier om ca 17,6 MSEK före emissionskostnader, med företräde för bolagets befintliga aktieägare. Emissionskursen var 0,55 SEK / aktie.
  • AVTECH erhöll i juni 2013 ett 14 månader långt kontrakt med Dubai Airports avseende en studie av beteendet av vakvirvlar (Wake Vortex) på flygplatsen. Det bedömda kontraktsvärdet är ca 3,1 MSEK under kontraktets löptid.

Händelser efter periodens slut

  • AVTECH mottog i januari 2014 en planenlig betalning om ca 3,8 MSEK för konsulttjänster utförda till SESAR under 2012.
  • AVTECH offentligjorde i januari 2014 att bolaget tilldelats tre optioner till det tidigare kommunicerade kontraktet med Dubai Airports. Det bedömda kontraktsvärdet av de tre optionerna är maximalt ca 2,8 MSEK.

  • AVTECH offentliggjorde i januari 2014 en riktad nyemission av B-aktier till en mindre grupp investerare. Emissionsvolymen var 11,2 MSEK efter emissionskostnader; emissionskursen var 2,00 SEK/aktie och aktieutspädningen ca 11,1%.


För mer information, vänligen kontakta

Christer Staaf, VD och koncernchef, +46 (0) 8 544 104 80

Jonas Saric, CFO, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Mangold Fondkommission AB till Certified Adviser