Rapport från extra bolagsstämma i AVTECH Sweden AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i AVTECH Sweden AB (publ) den 8 oktober 2014 beslutades:

  • att ändra bolagsordningen enligt följande:

– Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor

– Antalet aktier skall vara lägst 51 000 000 och högst 204 000 000

  • om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 6 000 000 B-aktier. Aktierna kommer att emitteras i poster om 1 000 000 B-aktier och genom emissionen kan bolagets aktiekapital öka med högst ca 598 120,583976 kronor. Teckningskursen för aktierna är 7 kronor per B-aktie, vilket ger totalt 42 000 000 kronor i emissionslikvid om samtliga aktier tecknas. Överkursen skall avsättas till överkursfonden. Aktieteckning skall ske senast den 9 oktober 2014. Betalning för tecknade aktier skall även erläggas kontant senast den 14 oktober 2014.

För mer information, vänligen kontakta

Christer Staaf, VD, +46 (0) 8 544 104 80

Jonas Saric, Finanschef, +46 (0) 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med dotterbolag i Toulouse, Frankrike samt ett intresseföretag i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Mangold Fondkommission AB, tel: 08-503 01 550, till Certified Adviser.