Rapport från årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ)

Vid årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) den 7 juni 2016 beslutades:

  •  att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  •  att bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget;
  •  att arvode till styrelsen oförändrat skall utgå med 250 000 kronor, varav 50 000 vardera till ledamöterna, samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning;
  •  omval av styrelseledamöterna Lars GV Lindberg, Christer Fehrling, Bo Redeborn, Ingvar Zöögling, samt Erik Berggren; omval av Bo Redeborn som styrelseordförande samt nyval av Johnny Ohlson som suppleant till styrelsen; omval av Mikael Höök som revisor och Roger Ehrman som revisorssuppleant.
  •  att ändra Bolagets säte från Österåkers kommun till Kista, Stockholms kommun.
  •  att ta bort valda delar i bolagsordningen relaterat till AVTECH’s sedan tidigare inlösta preferensaktier.

För mer information, vänligen kontakta

Bo Redeborn, Styrelseordförande, +46 (0) 8 544 104 80

Christer Fehrling, VD, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.