Rapport från årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ)

Vid årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) den 20 juni 2012 beslutades bland annat:

• att fastställa balansräkningen och resultaträkningen för bolaget och koncernen;

• att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under 2011;

• att arvode till styrelsen skall utgå med 175.000 kronor, varav 35 000 vardera till ledamöterna, samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning;

• att välja om styrelseledamöterna Lars GV Lindberg, Christer Staaf, Christer Fehrling och Ingvar Zöögling; att välja in Johan Bronge som ny styrelseledamot; att välja om Lars GV Lindberg som styrelseordförande, samt att välja om Anders Palm som suppleant till styrelsen;

• att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med styrelsens förslag.

  
För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Saric, CFO
Direkt: +46 (0) 8 544 104 80
E-mail: jonas.saric@avtech.aero

OM AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globlal flygindustrin olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Thenberg & Kinde Fondkommission AB till Certified Adviser.