Rapport från årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ)

Vid årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) den 8 juni 2015 beslutades:

 • att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

 • om utdelning på Bolagets preferensaktier i enlighet med styrelsens förslag inför stämman;

 • om minskning av aktiekapitalet genom riktad inlösen av preferensaktier samt avsättning av minskningsbeloppet till reservfonden enligt villkoren i Bolagets bolagsordning;

 • om att bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget;

 • arvode till styrelsen skall utgå med 250 000 kronor, varav 50 000 vardera till ledamöterna, samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning;

 • omval av styrelseledamöterna Lars GV Lindberg, Christer Fehrling, Bo Redeborn och Ingvar Zöögling, samt nyval av styrelseledamoten Erik Berggren; nyval av Bo Redeborn som styrelseordförande samt nyval av Tobias Edström som suppleant till styrelsen; nyval av Mikael Höök som revisor och Roger Ehrman som revisorssuppleant.

  För mer information, vänligen kontakta

  Bo Redeborn, Styrelseordförande, +46 (0) 8 544 104 80

  Christer Staaf, VD, +46 (0) 8 544 104 80

  Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

  AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.