Kallelse till fortsatt bolagsstämma i AVTECH Sweden AB (publ)

Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org. nr 556568-3108, (”Bolaget”) kallas härmed till fortsatt bolagsstämma onsdagen den 31 juli 2013 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Lönnvägen 2 i Åkersberga. Tidigare information om datum för fortsatt bolagsstämma den 5 juli 2013 är därmed inte gällande.

Deltagande i fortsatt bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i fortsatt bolagsstämma skall dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 25 juli 2013, dels till Bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast torsdagen den 25 juli 2013. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före torsdagen den 25 juli 2013 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att ha rätt att delta i stämman.

Anmälan om deltagande i den fortsatta bolagsstämman skall ske enligt något av följande alternativ. Genom brev till AVTECH Sweden AB (publ), Lönnvägen 2, 183 43 Åkersberga, att: Jonas Saric; per telefon på 08-544 104 80, per telefax på 08-544 104 89 eller per e-post till info@avtech.aero. Anmälan skall omfatta fullständigt namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Fullmakten skall i god tid före stämman vara Bolaget tillhanda.

Förslag till dagordning på fortsatt bolagsstämma

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordningen

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och  koncernbalansräkning

6. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

7. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

8. Beslut gällande ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för förvaltningen under 2012

9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut på fortsatt bolagsstämma

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Aktieägare företrädande mer än ca 60 procent av samtliga aktier har föreslagit att till ordförande vid förlängningsstämman välja advokat Ingvar Zöögling.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7)

Utdelningsbara medel som står till bolagsstämmans förfogande uppgår till 6 167 804 kronor. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för någon aktieklass, d.v.s. ej heller för bolagets preferensaktier och att 6 167 804 överförs i ny räkning.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2012 hålls tillgängliga hos Bolaget på Lönnvägen 2, 183 43 Åkersberga och på Bolagets hemsida, www.avtech.se senast tre veckor före den fortsatta bolagsstämman och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin e-mail- eller postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta

Christer Staaf, VD och koncernchef, +46 (0) 8 544 104 80
Jonas Saric, CFO, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Mangold Fondkommission AB till Certified Adviser.