Kallelse till extra bolagsstämma 2023 i AVTECH Sweden AB (publ)

Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org. nr. 556568-3108, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 september 2023 kl. 10.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista.

Anmälan och rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska:

 • dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är onsdagen den 20 september 2023. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd senast onsdagen den 20 september 2023. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.
 • dels anmäla deltagandet till Bolaget senast fredagen den 22 september 2023. Anmälan om deltagande i stämman görs via brev till AVTECH Sweden AB (publ), ”extra bolagsstämma”, Färögatan 33, 164 51 Kista; per telefon på 08-544 104 80 eller per e-post till gmservice@avtech.aero. Anmälan skall omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, ombeds vänligen att uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde anges. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.avtech.aero/annual-general-meeting/ Fullmakt i original skall medtas till stämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 7. Val av styrelsesuppleant
 8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman
Aktieägare företrädande mer än 50 procent av samtliga röster i Bolaget har föreslagit att till ordförande vid stämman välja jur kand Ingvar Zöögling.

Punkt 6, 7: Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelsesuppleant

Aktieägare som företräder mer än 50 procent av samtliga röster i Bolaget har lämnat följande förslag vad gäller punkterna 6, 7:

 • att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall vara tre (3). Antal suppleanter skall var en (1).
 • att Christina Zetterlund väljs till suppleant för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Christina är civilekonom med gedigen erfarenhet av ekonomi och företagsstyrning inom flertalet branscher och arbetar sedan december 2020 som Bolagets CFO.

Bolagets verkställande direktör eller den styrelsen utser ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringarna av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i stämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Bolagets webbplats: https://old.avtech.aero/privacy-policy/.

Antalet aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 56 479 561, varav 7 324 639 utgör A-aktier, 49 154 922 utgör B-aktier. Inga preferensaktier är utgivna per dagen för denna kallelse. Varje A-aktie berättigar till tio (10) röster och varje B-aktie berättigar till en (1) röst.
Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 122 401 312. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och den verkställande direktören ska i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget och utan nämnvärd olägenhet för någon enskild person, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska ha inkommit skriftligen till Bolaget senast tio (10) dagar före stämman, d.v.s. senast den 18 september 2023, till adress: AVTECH Sweden AB, Färögatan 33, 164 51 Kista eller med e-post till gmservice@avtech.aero. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som så begärt dem och uppgivit sin adress.

Övrigt
Fullmaktsformulär, fullständiga förslag och övriga handlingar som skall finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos AVTECH på Färögatan 33, 164 51 Kista och på AVTECH Sweden AB:s webbplats www.avtech.aero/annual-general-meeting/ senast tre (3) veckor före stämman och skickas till aktieägare som så begärt dem och uppgivit sin adress.

Kista 31 augusti 2023

AVTECH Sweden AB (publ)

Styrelsen

https://old.avtech.aero/press-release-swedish