KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AVTECH SWEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org. nr. 556568-3108, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 maj 2017 kl. 10.00 i Kista Science
Tower , Färögatan 33 i Kista.

Anmälan och rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste:

i) dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är tisdagen den 9 maj 2017. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 9 maj 2017. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ii) dels anmäla deltagandet till Bolaget senast tisdagen den 9 maj 2017. Anmälan om deltagande i stämman görs via brev till AVTECH Sweden AB (publ), att: Britt-Marie Lodenius, Färögatan 33, 24tr, 164 51 Kista; per telefon på 08-544 104 80, per telefax på 08-544 104 89 eller per e-post till info@avtech.aero. Anmälan skall omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, ombeds vänligen att uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde anges. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud måste en skriftlig och daterad fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda före stämman. Fullmakt i original skall medtas till årsstämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse .
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelseordförande och suppleanter samt revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
 12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.
 13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman
Aktieägare företrädande mer än 50 procent av samtliga röster i Bolaget har föreslagit att till ordförande vid årsstämman välja Ingvar Zöögling.

Punkt 8: Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkterna 10-12: Bestämmande av antalet och val av styrelseordförande, styrelseledamöter, suppleanter, revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag samt fastställande av arvoden
Aktieägare som företräder mer än 50 procent av samtliga röster i Bolaget har lämnat följande förslag vad gäller punkterna 10,11 och 12:

 • antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall vara fem (5) ordinarie och en (1) suppleant.
 • antalet revisorer skall vara en (1) med en (1) revisorssuppleant;
 • styrelsearvode föreslås utgå med ett årligt belopp om 250 000 kronor, varav samtliga ordinarie ledamöter skall erhålla 50 000 kronor vardera;
 • revisorn föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning;
 • omval av de nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Lars GV Lindberg, Christer Fehrling, Ingvar Zöögling, Bo Redeborn och Erik Berggren;
 • omval av Bo Redeborn som styrelseordförande;
 • omval av Johnny Olsson som styrelsesuppleant;
 • omval av Mikael Höök som Bolagets revisor; och
 • omval av Roger Ehrman som Bolagets revisorssuppleant.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 56 479 561, varav 8 761 724 utgör A-aktier, 47 717 837 utgör B-aktier. Inga preferensaktier är utgivna per dagen för denna kallelse. Varje A-aktie berättigar till tio (10) röster och varje B- aktie berättigar till en (1) röst.
Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 135 335 077. Bolaget innehar inga egna aktier

Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016 samt fullmaktsformulär, fullständiga förslag och övriga handlingar som skall finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Färögatan 33, 24tr, 164 51 Kista och på Bolagets hemsida, www.avtech.aero senast tre (3) veckor före stämman och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Direkt efter den ordinarie stämman kommer ett kort informationsmöte att hållas av Bo Redeborn (styrelsens ordförande) och Christer Fehrling (VD)

   
Kista den 5 april 2017

AVTECH Sweden AB (publ)
Styrelsen