Kallelse till årsstämma 2023 i AVTECH Sweden AB (publ)

Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org. nr. 556568-3108, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2023 kl. 10.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista.

Anmälan och rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska:

 • dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är onsdagen den 3 maj 2023. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd senast onsdagen den 3 maj 2023. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.
 • dels anmäla deltagandet till Bolaget senast fredagen den 5 maj 2023. Anmälan om deltagande i stämman görs via brev till AVTECH Sweden AB (publ), ”Årsstämma”, Färögatan 33, 164 51 Kista; per telefon på 08-544 104 80 eller per e-post till gmservice@avtech.aero. Anmälan skall omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, ombeds vänligen att uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde anges. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.avtech.aero/annual-general-meeting/ Fullmakt i original skall medtas till årsstämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelseordförande och suppleanter samt revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag
 11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman
Aktieägare företrädande mer än 50 procent av samtliga röster i Bolaget har föreslagit att till ordförande vid årsstämman välja jur kand Ingvar Zöögling.

Punkt 8: Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkterna 10-13: Bestämmande av antalet och val av styrelseordförande, styrelseledamöter, suppleanter, revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag, fastställande av arvoden, beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler.

Aktieägare som företräder mer än 50 procent av samtliga röster i Bolaget har lämnat följande förslag vad gäller punkterna 10,11,12,13:

 • antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall vara fyra (4) ordinarie och inga suppleanter
 • antalet revisorer skall vara en (1) med en (1) revisorssuppleant;
 • styrelsearvode föreslås utgå med ett årligt belopp om 200 000 kronor, varav samtliga ordinarie ledamöter skall erhålla 50 000 kronor vardera;
 • revisorn föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning;
 • omval av de nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Christer Fehrling, Ingvar Zöögling, Johnny Olsson och Bo Redeborn;
 • omval av Bo Redeborn som styrelseordförande;
 • omval av Bolagets revisor Camilla Beijron, R3 Revisionsbyrå KB;
 • omval av Bolagets revisorssuppleant Benny Svensson, R3 Revisionsbyrå KB.
 • Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108 (”Bolaget”) föreslår att årsstämman den 11 maj 2023 beslutar att bemyndiga styrelsen för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Nyemission kan ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 i aktiebolagslagen.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emissioner till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Bolagets verkställande direktör eller den styrelsen utser ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav
För giltigt beslut i frågan gällande punkt 13 fordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Bolagets webbplats: https://old.avtech.aero/privacy-policy/.

Antalet aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 56 479 561, varav 7 324 639 utgör A-aktier, 49 154 922 utgör B-aktier. Inga preferensaktier är utgivna per dagen för denna kallelse. Varje A-aktie berättigar till tio (10) röster och varje B-aktie berättigar till en (1) röst. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 122 401 312. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och den verkställande direktören ska i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget och utan nämnvärd olägenhet för någon enskild person, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska ha inkommit skriftligen till Bolaget senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast den 1 maj 2023, till adress: AVTECH Sweden AB, Färögatan 33, 164 51 Kista eller med e-post till gmservice@avtech.aero. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som så begärt dem och uppgivit sin adress.

Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 samt fullmaktsformulär, fullständiga förslag och övriga handlingar som skall finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos AVTECH på Färögatan 33, 164 51 Kista och på AVTECH Sweden AB:s webbplats www.avtech.aero/annual-general-meeting/ senast tre (3) veckor före stämman och skickas till aktieägare som så begärt dem och uppgivit sin adress.

Informationsmöte
Direkt efter den ordinarie stämman kommer ett kort informationsmöte att hållas av Bo Redeborn, styrelsens ordförande och David Rytter, VD. För den som önskar finns det även möjlighet att delta vid informationsmötet digitalt. Ange i så fall detta vid föranmälan.

Observera att Årsstämman genomförs med personlig närvaro enligt kallelsen.

Välkommen att inkomma med föranmälan till detta informationsmöte via e-post: gmservice@avtech.aero

Kista 4 april 2023

AVTECH Sweden AB (publ)

Styrelsen

Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av de kontaktpersoner som anges nedan den 2023-04-04 kl 08:30 CET.
 
https://old.avtech.aero/press-release-swedish