AVTECH:s företrädesemission fulltecknad

AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt avslutat en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom vilken Bolaget tillförs 17,6 MSEK före emissionskostnader. Genom nyemissionen tillförs AVTECH kapital i enlighet med gällande rekonstruktionsplan samt för fortsatt kommersialisering av Aventus NowCastTM. I och med att emissionen nu är framgångsrikt slutförd avser Bolagets styrelse att i närtid avsluta den pågående rekonstruktionen.

Företrädesemissionen tecknades till cirka 73 procent med stöd av teckningsrätter, motsvarande 12,8 MSEK. Av dessa utgjordes cirka 4,4 MSEK av teckningar genom kvittning av fordringar. Resterande del av emissionen tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 4,8 MSEK, varvid företrädesemissionen således är fulltecknad.

Genom emissionen nyemitteras 32 044 800 aktier av serie B och antalet aktier i AVTECH ökar till 44 862 720 medan aktiekapitalet ökar med 3 194 442,41 SEK till 4 472 219,38 SEK. Bolaget tillförs 17,6 MSEK före emissionskostnader och AVTECH tillförs därigenom kapital i enlighet med gällande rekonstruktionsplan samt för fortsatt kommersialisering av Aventus NowCastTM. I och med att emissionen nu är framgångsrikt slutförd avser Bolagets styrelse att i närtid avsluta den pågående rekonstruktionen.

”Jag är mycket glad för den goda respons vi fått från befintliga aktieägare och välkomnar samtidigt nya aktieägare. Tillskottet av kapital förstärker våra förutsättningar för att kommersialisera Aventus NowCast samtidigt som vi med dessa medel kan avsluta den pågående rekonstruktionen”, säger Christer Staaf, VD i AVTECH Sweden AB (publ).

De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de villkor som anges i prospektet och avräkningsnotor till dessa som tecknat och tilldelats aktier beräknas utfärdas den 8 oktober 2013.

Villkoren i nyemissionen innebar att aktieägare med företrädesrätt fick teckna fem (5) nya aktier av serie B för varje två (2) befintliga aktier, oavsett aktieslag. Teckningskursen var 0,55 SEK per ny aktie av serie B. Sista dag för teckning var den 1 oktober 2013. Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Fram tills dess pågår handel med BTA på NASDAQ OMX First North. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på NASDAQ OMX First North under vecka 43, 2013.

Rådgivare

Erik Penser Bankaktiebolag har agerat finansiell rådgivare till AVTECH i samband med företrädesemissionen medan Baker & McKenzie Advokatbyrå KB har agerat legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta

Christer Staaf, VD, +46 (0) 8 544 104 80

Jonas Saric, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80
 

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Mangold Fondkommission AB till Certified Adviser.