AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORTJanuari – juni 2013

  • AVTECH-koncernens omsättning för det andra kvartalet 2013 uppgick till MSEK 1,2 (1,6). Omsättningen för sexmånadersperioden uppgick till MSEK 2,8 (2,9).
  • Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2013 var MSEK -3,4 (-3,5) och för sexmånadersperioden MSEK –6,0 (-5,8). Nettoresultatet för det andra kvartalet 2013 uppgick till MSEK -3,7 (-3,6) och för sexmånadersperioden till -6,3 (-6,0) eller SEK -0,49 (-0,47) per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det andra kvartalet till MSEK   -1,4 (-2,4) och för sexmånadersperioden till MSEK -1,2 (-3,7) eller SEK -0,09 (-0,29) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 0,3 (vid årsskiftet 0,0) vilket motsvarar SEK 0,03 (0,00) per aktie.
  • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 1,8 (vid årsskiftet 8,3) eller SEK 0,14 (0,65) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 10,0 (40,2) procent.
  • AVTECH ansökte och beviljades den 27 maj 2013 rekonstruktion i Attunda tingsrätt. AVTECH offentliggjorde i samband med rekonstruktionen Christer Staaf som ny VD och koncernchef; kostnadsbesparingar om ca 35% av koncernens fasta kostnader med genomslag under Q3 2013, samt en intern omorganisering med fokus på försäljning.
  • AVTECH kommunicerade i samband med rekonstruktionen att man frångår sin tidigare kommunicerade prognos om lönsamhet under Q3 2013. Ingen ny prognos för när detta skall uppnås lämnades under kvartalet.
  • AVTECH erhöll under kvartalet ett konsultkontrakt avseende förbättring av effektiviteten på en viktig flygplats i Asia-Pacific med ett kontraktsvärde om ca 0,4 MSEK, samt ett konsultkontrakt med Dubai Airports via intressebolaget AVTECH Middle East LLC, med ett totalt kontraktsvärde om minimum 3,1 MSEK under 14 månader.

Händelser efter periodens slut

  • Ordinarie årsstämma den 31 juli 2013 beslutade bl.a. att utdelning inte lämnas för något aktieslag, d.v.s. ej heller för bolagets preferensaktier. Extra bolagsstämma den 16 augusti 2013 beslutade om att ändra bolagets aktie- samt aktiekapitalgränser, samt att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission.
  • Bokfört värde på AVTECH’s kontorsfastighet i Åkersberga skrevs i juli 2013 upp från ca 1,7 MSEK till 4,5 MSEK, och i augusti 2013 säkerställde AVTECH en kortfristig lånefinansiering om 1,0 MSEK från en välrenommerad svensk investmentbank.
  • AVTECH ansökte i mitten av augusti 2013 om en planenlig förlängning av företagets rekonstruktion. Pågående aktiviteter bedöms kunna avslutas i början av Q4 2013.

För mer information, vänligen kontakta

Christer Staaf, VD och koncernchef, +46 (0) 8 544 104 80
Jonas Saric, CFO, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Mangold Fondkommission AB till Certified Adviser.