AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – September 2020

 

NYCKELTAL OCH HÄNDELSER

 

2020

2020 2019
MSEK Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 3
Omsättning 2.7 3.3 4.0
Rörelseresultat före avskrivningar -0.2 +0.7 +1.5
Nettoresultat -0.6 +0.3 +0.6
Nettoresultat per aktie, SEK -0.011 +0.005 +0.011
Kassaflöde -2.6 +0.5 +0.1
Koncernens Likvida medel 10.2 12.8 13.4
Eget kapital 28.1 28.8 29.2
Eget kapital per aktie, SEK 0.50 0.51 0.52
Koncernens Soliditet, % 94.4% 91.6% 98.1%

 

 • Under det tredje kvartalet har omsättningen minskat markant som ett resultat av de kraftiga reduktionerna av flygtrafik under covid-19 pandemin.

 • Ett nytt avtal tecknades under september månad med TUI airlines. Avtalet omfattar tjänsten Aventus Full-flight och gäller retroaktivt från och med december 2019.
 • Nasdaqs disciplinnämnd beslutade under perioden om ett vite för AVTECH på 0.4 MSEK. Underlag för detta beslut framgår av pressrelease publicerad 2020-08-31.
 • Periodens negativa nettoresultat beror till största del på vitet från börsens disciplinnämnd.
 • Periodens ökade negativa kassaflöde beror till stor del på försenade kundinbetalningar vilket resulterat i ökade kundfordringar. Detta förklaras av tillfälliga förseningar i betalningsflödet från kunder. Merparten av dessa utestående obetalda fakturor har under oktober månad betalats.
 • Ett nytt hyresavtal för kontorslokal tecknades i september och börjar gälla från årsskiftet. Avtalet är 5-årigt och innebär en ca 30% kostnadsreduktion samt att AVTECH stannar på samma adress med något mindre kontorsyta.
 • Lars Lindberg, styrelseledamot och grundare till AVTECH Sweden AB, valde på egen begäran i september att avgå ur styrelsen. Lars är sedan 2014 bosatt i Spanien och har under de senaste åren allt mer varit sysselsatt i verksamheter utanför flygindustrin.
 • Det goda samarbetet med Met Office UK fortsätter och under perioden har det beslutats om ett fortsatt gemensamt arbete på både vädersidan samt med sälj och marknadsinsatser. Ett exempel på ett sådant samarbetsområde är högupplösta flygplatsprognoser som en viktig komponent i ett flygplatsoptimeringsprojekt.
 • All personal har under perioden i huvudsak fortsatt att arbeta hemifrån enligt folkhälsomyndighetens rekommendation för minskad smittspridning.
 • Reduktionen i arbetstid har fortsatt under perioden och har medfört sänkta kostnader för både utveckling, marknadsföring och administration. Detta ger oss en stärkt möjlighet att behålla personal och kompetens inför att situationen vänder.
 • Förberedelserna på båda sidor inför en Aventus full-flight winds testperiod med Southwest Airlines är genomförda. Nu inväntas endast ett kundbeslut för att starta tjänsten, vilket kan komma att dröja ytterligare på grund av förlängda beslutstider i den pågående pandemin.
 • Periodens marknadsarbete har på grund av arbetstidsreduktioner bedrivits på en avsevärt lägre nivå än planerat. Fokus har enligt tidigare plan varit Optimizer, proFLIGHT samt minskad miljöpåverkan. Bland annat har följande aktiviteter genomförts:
  • En proFLIGHT kampanj på LinkedIn tillsammans med CB (åskoväder) lager från Airbus
  • Optimizer och miljökampanjer på LinkedIn.
  • Förberedelser för lansering av proFLIGHT
  • Design av ny hemsida
  • Förberedelse inför höstens kampanj med fokus på miljö, optimizer samt proFLIGHT.
  • I slutet av september genomfördes ett över förväntan välbesökt webinar med 115 deltagare från 56 flygbolag. Fokus var på proFLIGHT och värdet av att kombinera en precis turbulensprognos från Met Office samt uppmätt turbulensdata från framförvarande flygplan via IATA Turbulence Aware. Både Met Office och IATA Turbulence Aware deltog med egna presentationer. Uppföljningsarbetet av detta kommer pågå under resten av året.

 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • AVTECH byter i december CFO. Britt-Marie Lodenius har efter ca tre år som CFO för AVTECH beslutat sig för att i början på nästa år anta nya utmaningar och hon efterträds i december av Christina Zetterlund. Christina kommer senast från Bioteria Technologies AB med ett stort engagemang och intresse av att förbättra bolagets ekonomiprocesser. Hon tar dessutom med sig en gedigen tidigare erfarenhet av ekonomi och redovisningsarbete från bolag inom bioteknik-, mjukvaru-, medicinteknik-, konsult- och byggnadsbranschen.

 • Ett initiativ för att undersöka möjligheten till samarbete kring optimering av flygprofiler har i oktober upprättats på en hög nivå mellan AVTECH och Eurocontrol, Europas centrala organisation för flödesreglering av flygtrafik. Ett första möte har i oktober genomförts.
  • Den nuvarande situationen med reducerad trafik i luften gör det möjligt att flyga varje flygning på ett optimalt sätt med hänsyn till väder och flygplanets prestanda. Ett samarbete mellan AVTECH och Eurocontrol har potential att öka den operativa kundnyttan av våra optimeringstjänster även när trafiken ökar och det blir trängre i luftrummet igen.
  • AVTECH har en unik tillgång till flygplanets 4-dimensionella flygbana i realtid från start till landning vilken skulle kunna delas med Eurocontrol och andra intressenter.
  • AVTECHs nya tjänst för optimering av flygprofilen har i drift uppvisat en potential att spara 1.6%. Flera flygbolag har indikerat ett intresse av att samarbeta med Eurocontrol för att maximera möjligheten att flyga den optimala profilen från AVTECHs Optimizer.

 • I oktober tecknades en avsiktsförklaring med ytterligare ett europeiskt flygbolag för ett test av AVTECHs Optimizer. Tre bolag står redan sedan tidigare i kö för tester.
 • En nyhetsartikel med fokus på miljöpåverkan och modern teknik i cockpit släpptes den 27e oktober. Detta är starten på en direktriktad informationskampanj för att informera marknaden om möjligheten att återstarta på ett mer hållbart och kostnadseffektivt sätt. Syftet är att upplysa marknaden om AVTECHs optimeringstjänst med 1.6% besparing med garanti, gratis testperiod och enkel driftsättning utan krav på investeringar i ny utrustning. Länk till artikel
 • Betallösningen för proFLIGHT är nu färdigställd men lanseringen har fördröjts på grund av Apples nya iPadOS 14 som krävt vissa uppdateringar av proFLIGHT. Antalet proFLIGHT användare uppgår idag till mer än 1670 från fler än 220 flygbolag. Lansering ska ske så snart som möjligt i kvartal 4.

 • Arbetet med AVTECHs nya hemsida är i slutskedet. Den ska lanseras så snart som möjligt under kvartal 4.
 • I det fjärde kvartalet ökar vi personalens arbetsinsatser med en speciell satsning på tekniskt färdigställande av proFLIGHT och på ökade säljinsatser.
 • Planerade informations- och marknadsföringsaktiviteter under hösten:
  • En presentation på ”Aircraft Commerce Virtual Conference & Expo 2020 – Global” mässan, den 16e – 20e november 2020. Här presenterar Norwegian sin erfarenhet av AVTECHs Cruise Profile Optimizer.
  • En videoproduktion i samarbete med Met Office med fokus på fördelarna av högupplöst väder applicerat i AVTECHs tjänster. Dessutom planeras som uppföljning på videon ett webinar tillsammans med Met Office.

En omfattande direktriktad försäljningskampanj där beslutsfattare i flygbolag uppmärksammas på möjligheten till bränsle- och miljöbesparing genom AVTECHs tjänster, utan behov av investeringar i ny utrustning. Genomförd operationell analys av tjänsten i sex månaders drift hos Norwegian har här givit oss förutsättningar att utlova en 1,6% kostnadsreduktion. En videoinspelning av Norwegians erfarenheter finns tillgänglig här.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

David Rytter, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80

Britt-Marie Lodenius, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80

eller besök bolagets hemsida www.avtech.aero, https://old.avtech.aero/report#content

AVTECH Sweden AB (publ), organisationsnummer 556568-3108, har sitt säte i Stockholms kommun. Postadress: Färögatan 33, 24 tr, 164 51 KISTA, Sverige.

Bolagets B-aktie (kortnamn AVT B) handlas sedan februari 2012 på NASDAQ First North Growth Market. Bolagets A-aktie handlas inte på någon marknadsplats. Certified Adviser är Redeye AB (www.redeye.se), tel: 08-121 576 90, e-postadress certifiedadviser@redeye.se. För förklaring av tekniska termer, se ordlista på sidan 73 i bolagets Nyemissionsprospekt 2011.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2020 kl 08.30 CET