AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – september 2019

 • AVTECH-koncernens omsättning för det tredje kvartalet 2019 uppgick till MSEK 4.0(3,1).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar för det tredje kvartalet 2019 var MSEK +1,5 (+1,0)
 • Nettoresultatet för det tredje kvartalet 2019 uppgick till MSEK +0,6 (-0,2)   eller SEK 0,02 (0,01) per aktie och för niomånadersperioden +1,1 (-2,0).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det tredje kvartalet 2019 till MSEK +0,1 ( -0,1). Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 13,3 (15,7 vid föregående årsskifte). Ökade marknads- och utvecklingsinsatser på ca 2,2 MSEK har påverkat likviditeten under januari – september.
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till MSEK 29,2 (28,1 vid föregående årsskifte) eller SEK 0,51 (0,50) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 98,0 (96,0) procent.

Under verksamhetsårets tredje kvartal har fler kompletterande utvecklingsprojekt slutförts.

Fler funktioner har integrerats i vår proFLIGHT App, och en efterfrågad komplettering till AVENTUS Full Flight i form av en avsevärt förbättrad optimering av flygbanan har nyligen presenterats för marknaden. Dessa kompletteringar har mottagits med stort intresse.

Våra tidigare beslutade satsningar på marknadsföring och försäljning fortsätter. Under slutet av sommarperioden har ytterligare två personer rekryterats till vår marknadsgrupp. Marknadsgruppens fokus har under kvartalet varit att generera intresse, kontakter och möten hos flygbolagen.

Det ökade produktutbudet och det succesivt ökade intresset för hjälpmedel som stödjer flygbolagens ökande behov av att spara bränsle, bli mer miljöansvariga och undvika turbulens under flygningen gör att vårt produktutbud verkar attrahera allt fler flygbolag.

Tyvärr kan vi konstatera, att tiden från intresse till beslut fortfarande är ologiskt lång. Tredje kvartalet har inte inneburit några ytterligare kontraktsavslut trots att vi har, vilket tidigare meddelats, fler flygbolag som testar våra produkter. Varje ny kund verkar hittills vilja genomföra tester i egen verksamhet. Tiden för förberedelser av tester, genomförande av tester på minst 3 månader, analys av resultat samt kontraktsförhandlingar är en process som hittills aldrig underskridit ett kalenderår. Med ett ökat antal flygbolagsanvändare räknar vi dock generellt med att testperioden med nya kunder bör kunna kortas.

Det förefaller råda en ökande oro i flygbranschen, orsakad av bl.a. osäkerheten inför vilka effekter den globala uppvärmningen kommer att leda till inom flyget. En förväntad global konjunkturnedgång samt tecken på att fler flygbolag går mot en period av sämre lönsamhet är en annan bidragande faktor. En fortsatt oklarhet kring flygstoppet av 737 MAX kommer också att påverka fokus hos flera av AVTECHs nuvarande och blivande kunder. Dessa faktorer till trots kan vi konstatera ett ökande intresse för våra produkter. 

Händelser efter periodens slut

 • Testperioden med Eurowings, ett av flygbolagen inom Lufthansagruppen, fortgår enligt plan och övergår under det fjärde kvartalet i en avslutande analys- och beslutsfas. Fler flygbolag inom Lufthansagruppen kommer att vara delaktiga i denna resultatutvärdering. Ytterligare ett europeiskt flygbolag beräknas inom kort starta en längre betald testperiod, som tidigare kommunicerats. Denna testperiod beräknas vara avslutad under andra kvartalet 2020. 
 • Det fortsatta flygstoppet av 737 MAX har skapat flera tidskrävande omplaneringar för Southwest Airlines. Vårt planerade möte kring ett utökat samarbete kring fler av AVTECHs produkter kommer på grund av detta sannolikt att genomföras först under första kvartalet 2020. Denna tidpunkt stämmer bra med att vi då också har ytterligare erfarenheter från användning av våra nya tjänster såsom proFLIGHT, full-flightoptimering och turbulensvarningar. Dessa produkter har Southwest Airlines uttryckt ett intresse av att testa i egen drift.
 • Den 12e september genomförde AVTECH ett online-webinar som en lansering av optimeringstjänsten för flygningens cruise-segment. Detta genererade ett mycket stort intresse med över 70 personer från fler än 40 flygbolag.

Hela innehållet från webinaret finns tillgängligt på AVTECHs YouTube-kanal (länk på hemsidan). Innehållet i webinaret ger en informativ beskrivning av vår nya optimeringsprodukt utvecklad i samarbete med Norwegian. Flygplanstypen Boeing 737, den mest flugna flygplansmodellen i världen, har en dator ombord som är kraftfull i förhållande till andra flygplansdatorer men saknar funktioner för att planera för fler än en flygnivå i taget. I dessa plan bör man kunna få en avsevärt större nytta än i andra flygplansmodeller för nyttjandet av vår nya optimeringslösning. Av detta skäl kommer första fasen av spridningen av vår nya optimeringslösning fokusera på de flygbolag som opererar många B737 i sin flotta.

 • I Chicago under den sista veckan i september genomförde IATA ett seminarium kring ”Turbulence Aware Data”, realtidsrapportering av uppmätt turbulens. Fler än 70 personer från de större av världens flygbolag deltog under seminariet. AVTECH var inbjudna för att presentera våra ambitioner med detta projekt. Bo Redeborn, vår styrelseordförande, presenterade resultatet av vår nyligen genomförda integration av IATAs turbulensdatarapportering.
  • Turbulensinformationen kommer från flygplanets sensorer under genomförda flygningar. Enbart observerad turbulens vid given höjd, tid och position ger en begränsad information om huruvida turbulensen bäst undviks genom att exempelvis stiga eller sjunka. Om många flygplan befinner sig i samma luftrum vid ungefär samma tidpunkt skapas ett utmärkt verktyg för att bekräfta eller korrigera existerande turbulensprognoser. Kombinationen av observationer och prognos ger helhetsbilden om hur turbulensen ser ut och hur den effektivt kan undvikas.

Av reaktionerna från presentationen att döma är AVTECH först i världen med att kunna låta båda dessa kompletterande system samordnas i ett användarvänligt format. Presentationen, från Chicago, av proFLIGHT med ett datalager som hanterar IATA turbulens rapporter finns att lyssna till genom en länk på vår hemsida. Nedanstående bild visar på de olika lager av väderinformation som tillsammans ger piloter kritiskt information för att effektivt undvika turbulens.
 

 • I skrivande stund används proFLIGHT av fler än 500 piloter från 87 olika flygbolag. Antalet användande piloter ser ut att öka snabbare ju mer proFLIGHT blir känd. Nyligen kompletterades väderinformationen med två väderlager: 
   
   • Realtids CB-datalager (åskoväder)
   • IATAs turbulensobservationer
     

Denna information finns även tillgänglig i SIGMA för de flygplan som utnyttjat ACARS som kommunikationsform. I dessa fall får man informationen i realtid under flygningen och får en uppdatering varje gång piloten önskar.

 • Innan årets slut räknar vi med att EASA (European Union Aviation Safety Agency) har godkänt och verifierat proFLIGHT. Under Q1 är planen att introducera en betalversion av proFLIGHT för piloter som inte kommer att få användandet betalt genom ett flygbolag.  Med proFLIGHT kan piloter få en grafisk helhetslösning innehållande AVTECHs Aventus Full Flight, cruise optimering samt vädervarningssystemet SIGMA. Detta innebär att flygplan som är utrustade med WiFi, eller satellitkommunikation kan få information i realtid antingen genom denna form av kommunikation eller via ACARS. Vi bedömer att en väsentligt högre prisnivå kommer att accepteras av våra kunder än den nuvarande baserat på de produktkompletteringar som nu lanserats.
   
 • En viktig del av vår marknadsföringsplan utgör deltagande på mässor och konferenser för flygindustrin. AVTECH tillsammans med Met Office planerar att delta på:
   
  • Electronic Flight Bag User Forum, 5-7nd Nov, Madrid
   Under denna mässa kommer proFLIGHT att presenteras av någon av våra användande piloter.

    
  • 13th Annual Flight Operations Conference 3-4 Dec, London Under denna mässa kommer projektledaren för optimeringsprojektet inom Norwegian att presentera resultatet från provperioden.
    

Met Office och AVTECH har även beslutat att öka de gemensamma marknadsföringsinsatserna genom att utforma kundspecifika miniseminarier. Den gemensamma bedömningen är att marknaden succesivt börjar inse konsekvenserna av vad 10K baserade väderprognoser, bearbetade i Aventus Full Flight – form, kan åstadkomma. Fler kundspecifika informationsträffar är planerade att genomföras under kommande halvårsperiod.

 • Ambitionen är att inom en sexmånadersperiod leverera en tjänst för monitorering av flygning genom vulkanisk aska i syfte att optimera motorunderhåll. Tjänsten bedöms vara intressant för fler flygbolag. För tillfället arbetar Met Office med att färdigställa en första version av produktinnehållet.
   
 • Den maximala effekten av AVTECHs produktportfölj kommer att kunna uppnås vid full introduktion av tidsstyrda operationer (Time Based Operations). Detta kräver ett utökat samarbete mellan flygbolag, flygplatser och flygtrafikledning. Enligt nuvarande planer skall implementering av TBO ske under 2020-talet. 
   
 • Diskussionen med Gatwick angående TTAM (Target Time Arrival Manager) fortlöper.
   
 • Den 1/10 informerades om att David Rytter kommer att efterträda nuvarande t.f. VD Christer Fehrling. Styrelsen bedömer att företagets ekonomiska förutsättningar är goda, produktsortimentet är lovande inför framtiden samt att AVTECH behöver en kunnig och driven ledare med tillväxt som huvudfokus. David Rytter som idag är teknisk chef i företaget och kommer att tillträda sin VD post senast den 1/1 2020. Christer Fehrling kommer att fortsätta att vara styrelsemedlem och tillsammans med styrelseordförande Bo Redeborn arbeta med två strategiskt viktiga frågor för företaget – strategiska allianser samt konceptet TBO (Time Based Operations)

     
Kista den 16 oktober 2019 AVTECH Sweden AB (publ), styrelsen. Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.
  
    

För ytterligare information, vänligen kontakta
Christer Fehrling, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80
Britt-Marie Lodenius, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80
eller besök bolagets hemsida www.avtech.aero, https://old.avtech.aero/report#content
AVTECH Sweden AB (publ), organisationsnummer 556568-3108, har sitt säte i Stockholms kommun.
Postadress: Färögatan 33, 24 tr, 164 51 KISTA, Sverige.

Bolagets B-aktie (kortnamn AVT B) handlas sedan februari 2012 på NASDAQ  First North Growth Market. Bolagets A-aktie handlas inte på någon marknadsplats. Certified Adviser är Redeye AB (www.redeye.se), tel: 08-121 576 90, e-postadress certifiedadviser@redeye.se. För förklaring av tekniska termer, se ordlista på sidan 73 i bolagets Nyemissionsprospekt 2011. 0Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2019 kl 08.30 CET

     
OM AVTECH koncernen
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins aktörer såsom flygbolag, flygplatser, flygtrafikledningsleverantörer, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hel flygoperation optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, kapacitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Kista. För mer information, se www.avtech.aero.