AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – september  2016

  • AVTECH-koncernens omsättning för det tredje kvartalet 2016 uppgick till MSEK 2,0 (1,9) bestående i huvudsak av intäkter från affärsområdet Aventus NowCast. Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 5,9 (6,6). 
  • Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2016 var MSEK -2,1 (-2,3) och för niomånaderssperioden MSEK -8,8 (-9,0). Nettoresultatet för det tredje kvartalet 2016 uppgick till MSEK -2,1 (-2,4) och för niomånadersperioden till -8,8 (-9,0) eller SEK -0,16 (-0,16) per aktie.  
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det tredje kvartalet 2016 till MSEK -3,0 (-4,9) och för niomånadersperioden till MSEK -3,0 (-5,4) eller SEK -0,06 (-0,01) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 26,2 (vid föregående årsskifte 30,1) vilket motsvarar SEK 0,46 (0,53) per aktie.
  • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 36,5 (vid föregående årsskifte 45,4) eller SEK 0,65 (0,80) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 93,8 (92,4) procent.
  • AVTECH offentliggjorde i januari 2016 att man har ingått avtal med easyJet avseende Aventus NowCast Full Flight (se ”händelser efter periodens slut”).
  • I maj 2016 offentliggjorde AVTECH att man genomfört 2 000 000 betalande Aventus NowCast-flighter med en leveranssäkerhet överstigande 99,9%. Detta motsvarar en flight var tjugonde sekund, dygnet runt.
  • I augusti 2016 kommunicerade AVTECH att bolagets kostnadsbesparingsprogram framgångsrikt avslutats och att arbetet med en ny teknisk plattform baserat på ett s.k. Big Data-koncept inletts (se ”händelser efter periodens slut”).

Händelser efter periodens slut

  • I oktober 2016 informerade bolaget om en försening av den första kontraktsfasen avseende easyJet. Detta innebär att AVTECH inte räknar med att någon betydande intäkt från just detta kontrakt kommer att påverka årets resultat.
  • I oktober 2016 informerade bolaget vidare om att man ingått avtal avseende en tio månader lång betald testperiod med Lufthansa Cargo AG, ordervärdet kommer ej under testperioden att överstiga 1 mSEK. Den långa testperioden ger övriga flygbolag inom Lufthansa gruppen goda möjligheter att utvärdera de långsiktiga effekterna av Aventus inom ett globalt opererande flygbolag.
  • Det utvecklingsarbete som under merparten av 2016 har genomförts med Met Office (UK) resulterade i oktober 2016 att AVTECH ingick avtal med Met Office om gemensam utveckling. Detta avser de nya tjänster som AVTECH sedan tidigare har informerat om, bl.a. avseende turbulens, åska, och övriga extremvindsvarningar. Överenskommelsen med Met Office innefattar förutom lägre kostnader för väderprognoser också kostnadsdelning i samband med marknadsföring; gemensamma seminarier och utbildningar för flygbolag; en gemensam monter på Aircraft Commerce’s Flight Operations Conference i London i november 2016; samt om att överföra ansvaret för väderleverans till Aventus avseende Southwest till Met Office. I samband med övergången har också en kvalitetsökning av Aventus genomförts kopplat till den vädergaranti om ”världens bästa och mest uppdaterade väderprognoser” som Met Office har lämnat (http://avtech.aero/metofficequalityassurance/.

     
För ytterligare information, vänligen kontakta

Christer Fehrling, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80
Britt-Marie Lodenius, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80
eller besök bolagets hemsida www.avtech.aero
    
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2016 kl 10.45 CET.
   
   
OM AVTECH koncernen
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins aktörer såsom flygbolag, flygplatser, flygtrafikledningsleverantörer, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hel flygoperation optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, kapacitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Kista och koncernen har även ett dotterföretag i Toulouse, Frankrike samt ett intresseföretag i Dubai, Förenade Arabemiraten. För mer information, se
http://www.avtech.aero/.