AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – mars 2017

 • AVTECH-koncernens omsättning för det första kvartalet 2017 uppgick till MSEK 2,2(2,1).
 • Rörelseresultatet för det första kvartalet 2017 var MSEK -1,3 (-4,3). Nettoresultatet för det första kvartalet 2017 uppgick till MSEK -1,3 (-4,3) eller SEK -0,02 (-0,08) per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det första kvartalet 2017 till MSEK -0,5 (-2,6) eller SEK -0,01 (0,05) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 23,8 (vid föregående årsskifte 25,1) vilket motsvarar SEK 0,42 (0,46) per aktie.
 • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 32,6 (vid föregående årsskifte 33,9) eller SEK 0,58 (0,60) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 98,4 (96,9) procent.

 • I oktober 2016 kommunicerade AVTECH att Bolaget har ingått avtal med Met Office om teknisk och kommersiell utveckling av de nya tjänster som AVTECH sedan tidigare har informerat om, bl.a. avseende turbulens, åska, och övriga extremvindsvarningar. Vidare innebar avtalet att Met Office tog över ansvaret för väderleveransen till Southwest Airlines kopplat till Aventus NowCast, medförande en kostnadssänkning från 50% av AVTECH’s bruttointäkter till 10% av bruttointäkterna. 
 • I december 2016 informerade bolaget om att man implementerat Aventus NowCast avseende det i oktober 2016 kommunicerade avtalet med Lufthansa Cargo AG.
 • AVTECH kommunicerade en verksamhetsuppdatering i december 2016 och offentliggjorde då bl.a. en fortsatt säljsatsning på Aventus NowCast och Aventus SIGMA, bl.a. genom tillsättandet av Sören Skog som ny försäljningschef.
 • AVTECH offentliggjorde i februari 2017 att bolaget tillsammans med easyJet identifierat källan till problemen med att producera det dataset som krävs för expansionen av kontraktet till ett fullt ut betalande kommersiellt avtal. AVTECH förväntar sig att problemen är lösta under det andra kvartalet 2017. Vidare offentliggjordes att easyJet visat stort intresse för att bli lanseringskund för AVTECH’s Aventus SIGMA-lösning, via ett tre månader långt testavtal med planerad start i april 2017.

Händelser efter periodens slut

 • Under april månad etableras ett samarbetsprojekt mellan MetOffice, easyJet, flygplatsen på Gatwick i London och Avtech. Avsikten med projektet är att förbättra effektiviteten för ankommande flygplan till Gatwick, genom användning av Aventus som tidsstyrningsverktyg (TBO – Time Based Operation). Projektet har även en ambitition att delta i en EU finansierad storskaledemonstration för tidsbaserade operationer in till flygplatser. Met Office och Avtech har ombetts att hantera projektledning av projektet. Under maj månad 2017 kommer ett detaljerat projektförslag att överlämnas till SESAR JOINT UNDERTAKING. Projektets löptid kommer att vara 2 år, efter beslut om delfinansiering.
 • Utveckling av Aventus SIGMA vädervarningar fortgår enligt plan. Tjänsten förväntas driftsättas hos easyJet under andra kvartalet 2017 för testkörning och utvärdering av easyJets piloter. Initialt genomförs testerna i den Schweiz-baserade delen av easyJet flottan som redan kör Aventus Descent.
 • Efter periodens slut beslutades om nyrekrytering av tre mjukvaruutvecklare till AVTECHs teknikenhet. Beslutet baseras på en förväntad omsättningsökning som resultat av SIGMA och andra satsningar.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta

Christer Fehrling, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80
Britt-Marie Lodenius, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80
eller besök bolagets hemsida www.avtech.aero
AVTECH Sweden AB (publ), organisationsnummer 556568-3108, har sitt säte i Stockholms kommun.
Posta
dress: Färögatan 33, 24 tr, 164 51 KISTA, Sverige.

 
Bolagets B-aktie (kortnamn AVT B) handlas sedan februari 2012 på NASDAQ OMX First North. Bolagets A-aktie handlas inte på någon marknadsplats. Certified Adviser är f.n. Redeye AB (www.redeye.se), tel: 08-545 01 330. För förklaring av tekniska termer, se ordlista på sidan 73 i bolagets Nyemissionsprospekt 2011.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2017 kl 08.30 CET.

 
OM AVTECH koncernen

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins aktörer såsom flygbolag, flygplatser, flygtrafikledningsleverantörer, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hel flygoperation optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, kapacitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Kista  och koncernen ett intresseföretag i Dubai, Förenade Arabemiraten. För mer information, se www.avtech.se.