AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – mars 2016

  • AVTECH-koncernens omsättning för det första kvartalet 2016 uppgick till MSEK 2,1 (1,9).
  • Rörelseresultatet för det första kvartalet 2016 var MSEK -4,3 (-3,4). Nettoresultatet för det första kvartalet 2016 uppgick till MSEK -4,3 (-3,4) eller SEK -0,08 (-0,06) per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det första kvartalet 2016 till MSEK -2,6 (2,2) eller SEK -0,05 (0,04) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 32,5 (vid föregående årsskifte 30,1) vilket motsvarar SEK 0,58 (0,53) per aktie.
  • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 41,1 (vid föregående årsskifte 45,4) eller SEK 0,73 (0,80) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 88,8 (92,4) procent.
  • AVTECH offentliggjorde i januari 2016 att man har ingått avtal med easyJet avseende AVTECH’s Aventus NowCast Full Flight tjänst. Avtalet är av stor betydelse för AVTECH bl.a. då easyJet är den näst största kortlinjeoperatören i Europa.
  • I januari 2016 kommunicerade bolaget en kommersiell och teknisk uppdatering om bolagets affärsområde Aventus NowCast. Bl.a. informerades om en banbrytande teknisk lösning relaterad till AVTECH’s anskaffning av väderdata, och information gavs också om kommande nya tjänsteerbjudanden; Aventus NowCast Air och Aventus Management Dashboard.
  • Christer Fehrling, sedan 2007 styrelsemedlem och en av de större ägarna i AVTECH, tillträdde den 1 mars 2016 som Bolagets nye Verkställande Direktör samtidigt som den f.d. Verkställande Direktören Christer Staaf gick in i en rådgivande roll. Christer Fehrling kommer att vara aktiv VD under den tid en långsiktig Verkställande Direktör rekryteras.
  • I mars 2016 offentliggjorde AVTECH David Rytter som ny Chief Technical Officer för AVTECH’s samtliga teknikområden samtidigt som Anders Palm, tidigvarande affärsområdeschef för Consultancy, lämnat sin heltidsanställning och nuvarande funktion inom AVTECH.

För mer information, vänligen kontakta

Christer Fehrling, VD, +46 (0) 8 544 104 80

Jonas Saric, CFO, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.