AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – juni 2019

 • AVTECH-koncernens omsättning för det andra kvartalet 2019 uppgick till MSEK 4.0(3,3).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar för det andra kvartalet 2019 var MSEK +1,4 (+0,2)
 • Nettoresultatet för det andra kvartalet 2019 uppgick till MSEK +0,5 (-0,9)   eller SEK 0,09 (0,03) per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det andra kvartalet 2019 till MSEK -0,2 ( -0,2). Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 13,3 (15,7 vid föregående årsskifte). Ökade marknads- och utvecklingsinsatser på ca 1,3 MSEK har påverkat likviditeten under januari – juni.
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till MSEK 28,6 (28,1 vid föregående årsskifte) eller SEK 0,51 (0,50) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 98,0 (93,0) procent.
 • Under perioden januari – juni har verksamheten börjat uppvisa en stabiliserande lönsamhet. Under den resterande delen av 2019 förväntas denna utveckling fortsätta. Ett skattebefriat vinstutrymme överstigande på MSEK 65.0 finns i form av tidigare genererade verksamhetsunderskott.
 • Verksamhetsårets andra kvartal har inneburit fortsatta satsningar på försäljning och marknadsföring. Under sommarperioden ligger flygbolagens fokus i huvudsak på att effektivt leverera under en ökad säsongsefterfrågan. Trots en viss grad av osäkerhet inom flygindustrin, orsakad av bland annat flygstopp av 737 MAX, kan vi konstatera ett fortsatt ökande intresse för våra produkter, inte minst tack vare ett ökat bränslepris och miljöfokus. Den fortsatt pressade kostnadssituationen inom flygbolagen gör att man inte köper annat än sådant som har en påtagligt kort återbetalningstid. Det innebär också att man vill testa alla produkter i egen drift före beslut. Resultatet blir långa tider från visat kundintresse till eventuellt kontrakt. Två större europeiska flygbolag har påbörjat tester av Aventus NowCast full-flight. Förhandlingar fortsätter med ett ökande antal flygbolag.

Händelser efter periodens slut

 • Tidigt i juli tecknades en förlängning av nuvarande avtal med Southwest Airlines. Kunden har uttryckt ett intresse för att utöka samarbetet till att omfatta fler av AVTECHs tjänster såsom proFLIGHT, full-flight optimering och turbulensvarningar. Baserat på det fortsatta flygstoppet av 737MAX räknar vi med förseningar i denna process.
 • Utvecklingsprojekten inom området climb- och cruise-optimering fortgår enligt plan. Dessa projekt skall leda till nya produkter inom Aventus produkt-familjen som ytterligare ökar effekten av att använda 10K väder. Utöver Norwegian har ytterligare ett större flygbolag visat ett stort intresse av att delta som utvärderingsbolag.
  Med ovanstående kompletterande produkter kan vi erbjuda flygbolagen en optimeringslösning av flygbanan i syfte att avsevärt optimera bränslebesparing och flygtid. Besparingspotentialen varierar beroende på väder och andra omständigheter. Förväntad totalbesparingen för en typisk flygning framgår av figuren nedan.
  Detta ger en total besparingspotential enligt följande.
 • Tillsammans med ett större nordeuropeiskt flygbolag planeras en utbyggnad av AVTECHs SIGMA-tjänst. Ambitionen är att inom en sexmånadersperiod leverera en tjänst för monitorering av flygning genom vulkanisk aska i syfte att optimera motorunderhåll. Tjänsten bedöms vara intressant för fler flygbolag.
 • Diskussionen med Gatwick angående TTAM (Target Time Arrival Manager) fortlöper i avvaktande på ställningstagande från ny majoritetsägare. Projektet skall vara genomfört under mitten av 2020-talet.
 • Den maximala effekten av AVTECHs produktportfölj kommer att kunna uppnås vid full introduktion av tidsstyrda operationer (Time Based Operations). Detta kräver ett utökat samarbete mellan flygbolag, flygplatser och flygtrafikledning. Enligt nuvarande planer skall implementering av TBO ske under 2020-talet.
 • Dialogen med flygbolag inom Lufthansa gruppen har intensifierats. Eurowings har påbörjat en längre testperiod av Aventus NowCast full-flight.
 • En avsiktsförklaring ingicks i slutet av juli med ett medelstort europeiskt flygbolag att driftsätta Aventus NowCast full-flight i flygverksamheten. Den betalda testperioden kommer att pågå under sex månader. Ett slutgiltigt kontrakt förväntas färdigställt under testperioden.
 • En viktig del av vår marknadsföringsplan utgör deltagande på mässor och konferenser för flygindustrin. AVTECH avser delta på:
  o Connected aircraft and digital cabin conference, 1-2nd Oct, London
  o Electronic Flight Bag User Forum, 5-7nd Nov, Madrid
  o 13th Annual Flight Operations Conference 3-4 Dec, London

      
 • Den 12e september genomför AVTECH ett online-webinar om optimeringstjänsten för cruise inför deltagare i flygindustrin. Tidigare genomförda webinar har varit välbesökta med ca 30 flygbolag representerade.
 • Tillsammans med representanter från Met Office är två presentationer inplanerade hos två större flygbolag under Q3 2019.
 • Under Q3 förstärktes marknadsteamet med en heltids marknadskoordinator. Avsikten är även att under Q3 engagera ytterligare en säljresurs med flygbakgrund.
 • Antalet piloter som använder proFLIGHT i sin dagliga operation ökar kontinuerligt. Användarna representerar idag fler än 70 globala flygbolag som tillsammans har ett linjenät som täcker hela världen. Vi ser ett ökat intresse hos flygbolagen för proFLIGHT och för i nuläget diskussioner med flertalet större europeiska operatörer angående möjlighet att implementera proFLIGHT i deras dagliga operation. Processen med att få proFLIGHT godkänd och verifierad av EASA (European Union Aviation Safety Agency) fortgår och beräknas vara slutförd innan slutet 2019. Detta innebär att framtida intäkter från proFLIGHT appen beräknas först under 2020.
 • Nyligen har ett NDA tecknats med IATA avseende deras initiativ inom området turbulensobservationer i realtid. Avtalet innebär att AVTECH får tillgång till värdefull information som kan komplettera den högupplösta turbulensprognos som återfinns i SIGMA- samt proFLIGHT-tjänsterna. Incidentinformationen kommer från observerade händelser under genomförda flygningar. Enbart observerad turbulens vid given höjd, tid och position ger en begränsad information om huruvida turbulensen bäst undviks genom att stiga eller sjunka. Om många flygplan befinner sig i samma luftrum vid ungefär samma tidpunkt skapas ett utmärkt verktyg för att bekräfta eller korrigera existerande turbulensprognoser. Kombinationen av observation och prognos ger helhetsbilden om hur turbulensen ser ut och hur den effektivt kan undvikas. Flera av AVTECHs kunder deltar i IATAs turbulensprogram och för dessa blir informationen enkelt tillgänglig i AVTECHs tjänster såsom proFLIGHT appen. 

    
Kista den 27 augusti 2019 AVTECH Sweden AB(publ), styrelsen. Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.
   
   
För ytterligare information, vänligen kontakta
Christer Fehrling, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80
Britt-Marie Lodenius, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80
eller besök bolagets hemsida www.avtech.aero
AVTECH Sweden AB (publ), organisationsnummer 556568-3108, har sitt säte i Stockholms kommun.
Postadress: Färögatan 33, 24 tr, 164 51 KISTA, Sverige.
Bolagets B-aktie (kortnamn AVT B) handlas sedan februari 2012 på NASDAQ OMX First North. Bolagets A-aktie handlas inte på någon marknadsplats. Certified Adviser är Redeye AB (www.redeye.se), tel: 08-121 576 90, e-postadress certifiedadviser@redeye.se. För förklaring av tekniska termer, se ordlista på sidan 73 i bolagets Nyemissionsprospekt 2011. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning . Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2019 kl 08.30 CET
 
OM AVTECH koncernen
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins aktörer såsom flygbolag, flygplatser, flygtrafikledningsleverantörer, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hel flygoperation optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, kapacitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Kista. För mer information, se www.avtech.aero.