AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – juni 2017

 • AVTECH-koncernens omsättning för det andra kvartalet 2017 uppgick till MSEK 3,5(2,7).
 • Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2017 var MSEK -1,1 (-2,6) och för sexmånadersperioden MSEK -2,4 (-6,7). Nettoresultatet för det andra kvartalet 2017 uppgick till MSEK -1,1 (-2,6) och för sexmånadersperioden -2,4 (-6,7) eller SEK -0,04 (-0,12) per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det andra kvartalet 2017 till MSEK -1,0 (-0,8) och för sexmånadersperioden -2,8(-1,5) Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 22,3(vid föregående årsskifte 25,1) .
 • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 31,1 (vid föregående årsskifte 33,9) eller SEK 0,58 (0,60) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 98,1 (96,9) procent.
 • I oktober 2016 kommunicerade AVTECH att Bolaget har ingått avtal med Met Office om teknisk och kommersiell utveckling av de nya tjänster som AVTECH sedan tidigare har informerat om, bl.a. avseende turbulens, åska, och övriga extremvindsvarningar. Vidare innebar avtalet att Met Office tog över ansvaret för väderleveransen kopplat till Aventus NowCast™ tjänsten, medförande en kostnadssänkning för väderleveranser.
 • I december 2016 informerade bolaget om att man implementerat Aventus Nowcast™ avseende det i oktober 2016 kommunicerade avtalet med Lufthansa Cargo AG
 • Avtech offentliggjorde i februari 2017 att bolaget tillsammans med easyJet identifierat källan till problemen med att producera det data set som krävs för att expansionen av kontraktet till ett fullt ut betalande kommersiellt avtal, och att easyJet visat stort intresse för att bli lanseringskund för AVTECH´s Aventus SIGMA-lösning, via ett tre månader långt testavtal med planerad start i april 2017.
 • Under april månad etableras ett samarbetsprojekt mellan Met Office, easyJet, flygplatsen på Gatwick i London och Avtech. Avsikten med projektet är att förbättra effektiviteten för ankommande flygplan till Gatwick, genom användning av Aventus som tidsstyrningsverktyg (TBO – Time Based Operation). Projektet har även en ambition att delta i en EU finansierad storskaledemonstration för tidsbaserade operationer in till flygplatser. Met Office och Avtech har ombetts att hantera projektledningen av projektet. Under maj månad 2017 överlämnades ett detaljerat projektförslag till SESAR JOINT UNDERTAKING. Projektets löptid kommer att vara 2 år, efter beslut om delfinansiering.
 • I juni 2017 kommunicerade bolaget att AVTECH och easyJet,ett av Europas ledande flygbolag, har kommit överens om att driftsätta AVTECH`s Aventus Nowcast Full Flight till hela easyJet flottan, inkluderande både schweiziska och brittiska flygplan. Beslutet är en följ av det positiva resultatet vid den nyligen genomförda produktutvärderingen.

Händelser efter periodens slut

 • Utveckling av Aventus SIGMA vädervarningar fortgår. Utvecklingen av tjänsten, som för närvarande genomgår slutprovning i AVTECHS`s testmiljö, har krävt utveckling av tekniska lösningar som tagit mer tid i anspråk än vad som initialt förutsågs. Tjänsten förväntas sättas i drift hos våra utvecklingskunder, easyJet och BRA – Braathens Regional Airlines, under 3:e kvartalet 2017.
 • Under april månad etablerades ett samarbetsprojekt mellan Met Office, easyJet, flygplatsen Gatwick i London och AVTECH. Projektet avser att genom användning av Aventus som tidsstyrningsverktyg (TBO – Time Based Operation) förbättra effektiviteten till Gatwicks flygplats, främst genom att ankomsttiden för landande flygplan kan förutses och styras med större precision än vad som sker idag. EU, genom samarbetsorganet SESAR JOINT UNDERTAKING, har belutat att storskaliga försök för att finna metoder som ytterligare förbättrar utnyttjandet av Europas luftrum ska genomföras mellan 2018-2020. Det under april upprättade samarbetsprojektet där AVTECH och Met Office kommer att hantera projektledning, faller helt inom ramen för dessa storskaliga försök. I maj 2017 ingavs därför en ansökan om delfinansiering från EU för genomförandet vid Gatwicks Flygplats.                                                  
 • Det beslutades att efter periodens slut rekrytera två mjukvaruutvecklare   till AVTECH`s teknikenhet. Beslutet baseras på en förväntad omsättningsökning som resultat av SIGMA och andra satsningar.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta

Christer Fehrling, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80
Britt-Marie Lodenius, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80
eller besök bolagets hemsida www.avtech.aero
AVTECH Sweden AB (publ), organisationsnummer 556568-3108, har sitt säte i Stockholms kommun.
Posta
dress: Färögatan 33, 24 tr, 164 51 KISTA, Sverige.

Bolagets B-aktie (kortnamn AVT B) handlas sedan februari 2012 på NASDAQ OMX First North. Bolagets A-aktie handlas inte på någon marknadsplats. Certified Adviser är f.n. Redeye AB (www.redeye.se), tel: 08-545 01 330. För förklaring av tekniska termer, se ordlista på sidan 73 i bolagets Nyemissionsprospekt 2011.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2017 kl 08.30 CET.

 
OM AVTECH koncernen

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins aktörer såsom flygbolag, flygplatser, flygtrafikledningsleverantörer, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hel flygoperation optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, kapacitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Kista  och koncernen ett intresseföretag i Dubai, Förenade Arabemiraten. För mer information, se www.avtech.se.