AVTECH Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké Januari – December 2022

FINANSIELLA NYCKELTAL FÖR PERIODEN

  2022 2022 2021
MSEK Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 4
Omsättning (från försäljning) 5.7 5.7 3.6
Rörelseresultat före avskrivningar +2.8 +3.1 +0.9
Nettoresultat +1.8 +2.2 +0.1
Nettoresultat per aktie, SEK +0.032 +0.039 +0.001
Kassaflöde +2.2 +1.7 +0.4
Koncernens Likvida medel 14.6 12.5 10.2
Eget kapital 31.2 29.4 25.1
Eget kapital per aktie, SEK 0.55 0.52 0.44
Koncernens Soliditet, % 92.7% 92.2% 89.8%
  • Omsättningen för det fjärde kvartalet ökade med 59% jämfört med Q4 2021 tack vare nya avtal i början av året, ökat flygande och bättre dollar- och eurokurs.
  • Nettoresultatet för det fjärde kvartalet minskade med 19.1% jämfört med föregående kvartal, en skillnad som till största del beror på minskad personalkostnad i samband med semesterledighet i Q3. Nettoresultatet ökade 3136% jämfört med Q4 2021 tack vare ökad omsättning och fortsatt kontroll på kostnader. Korrigeringar av tidigare betalda arbetsgivaravgifter till Skatteverket avseende jan 2019 till okt 2020 har dessutom reducerat personalkostnaden med 0.3 MSEK under perioden.
  • Kassaflödet under det fjärde kvartalet ökade med 432% jämfört med Q4 2021 till största del tack vare ökade kundinbetalningar. Kassan påverkades även positivt av en återbetalning av arbetsgivaravgifter om 0.3 MSEK från Skatteverket.

Finansiella rapporter finns tillgängliga på www.avtech.aero/report.

https://old.avtech.aero/press-release-swedish

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-02-17 08:30 CEST.